Skip menu
Wawel Royal Castle - HOME
plen

Wawel Royal Castle
State Art Collection

31-001 Kraków, Wawel 5

Switchboard:
(+48 12) 422-51-55, 422-61-21
zamek@wawel.org.pl

Tourist Information:
(+48 12) 422 51 55
ext. 219
informacja@wawel.org.pl

Resrvations and Guide Service:
(+48 12)
422 16 97
bot@wawel.org.pl


Press contact:
(+48 12) 422 51 55
ext. 380, 341
pr@wawel.org.pl

Catalogue of publications

Prace naukowe

Redakcja naukowa: Mariusz Markiewicz i Ryszard Skowron
Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich
Publikacja zawiera artykuły:
J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą;
Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średnio-wiecza;
M. Kosman, Ceremoniał zawierania umów międzynarodowych przez wielkich książąt litewskich przed i po unii z Polską;
U. Borkowska, Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów;
D. Kucia, Idea wyobrażania zmarłego władcy w ceremoniale pogrzebowym królów Polski od XIV do XVII wieku na tle ceremonii Europy chrześcijańskiej;
K. Turska,  Stroje Jagiellonów podczas ceremoniału witania narzeczonych;
M. Ferenc,  Rola i udział dworu w ceremonii pogrzebowej Zygmunta Augusta;
R. Skowron, Znak i liturgia władzy - ceremoniał i etykieta dworu hiszpańskiego;
Rachuba, Udział urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego w uroczystościach państwowych Rzeczpospolitej w latach 1574-1764; J.A. Chrościcki, Hołdy lenne a ceremoniał obrad sejmu;
W. Krawczuk, Kancelaria koronna a ceremoniał dworski;
J. Pirożyński, Krakowskie uroczystości państwowe i dworskie w drugiej połowie XVI wieku w świetle ówczesnych prototypów prasowych;
K. Targosz, Oprawa artystyczno-ideowa wjazdów weselnych trzech sióstr Habsburżanek (Kraków 1592 i 1605, Florencja 1608);  
M. Bernasikowa, Arrasy Zygmunta Augusta świadkiem królewskich uroczystości
J. Seredyka, Nabożeństwa sejmowe w dawnej Polsce. Norma prawna czy ceremoniał?;
K. Przyboś, Finanse królewskie a ceremoniał na dworze Wła-dysława IV;
J.S. Dąbrowski, Wjazdy na sejmy w okresie panowania Jana Kazimierza Wazy;
M. Markiewicz,  Ceremoniał rad senatorskich w czasach saskich; A.K. Link-Lenczowski, Wokół ceremoniału hetmańskiego w czasach saskich;
H. Palkij, Ceremoniał podczas różnego rodzaju komisji w czasach saskich.
Streszczenia w języku angielskim.
Kraków 1999, il. 14, ss. 340, format B5
Cena: 30
Redakcja naukowa: Ryszard Skowron
Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy.
Publikacja jest zbiorem studiów, będących wynikiem trzeciej konferencji naukowej w ramach interdyscyplinarnych spotkań uczonych, zainteresowanych badaniami nad rolą króla i jego dworu w dziejach I Rzeczypospolitej. Konferencja zorganizowana została przez Zamek Królewski na Wawelu wraz z Instytutem Historii UJ i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W 37 artykułach podjęto próbę określenia pozycji króla w systemie politycznym Rzeczpospolitej oraz relacji między dworem a magnaterią i szlachtą. Zainteresowanie czytelnika winny wzbudzić opracowania związane z kształtowaniem i funkcjonowaniem centrum władzy, prawem wyboru i nominacją na najwyższe urzędy przez monarchę, w pewnym sensie mające odzwierciedlenie w czasach współczesnych. Poruszono także zagadnienia dotyczące terytorialnej przestrzeni władzy, zwłaszcza relacje króla i dworu z prowincją i miastami, rozdawnictwa dóbr oraz postawy króla i jego otoczenia wobec religii i duchowieństwa. W konferencji wzięli udział badacze z wielu największych krajowych ośrodków akademickich, m.in.: Antoni Mączak, Urszula Augustyniak, Marceli Kosman, Edward Opaliński, Andrzej Rachuba, Stanisław Grzybowisk, Jerzy Dygdała oraz historycy z zagranicy zajmujący się problematyką polską, m.in.: Robert Frost, Richard Butterwick.
Streszczenia w języku angielskim.
Kraków 2004 ss.656, format B5
Cena: 60
Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus
Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów.
Katalog galerii obrazów zamku podhoreckiego nie ma precedensu w polskiej literaturze naukowej. Publikacja składa się z części opisowohistorycznej, dotyczącej wnętrz zamku i dziejów powstania galerii oraz części katalogowej, obejmującej obrazy, które zachowały się w muzeach na Ukrainie i w Polsce, 559 ilustracji oraz komputerowa rekonstrukcja rozmieszczenia malowideł w poszczególnych wnętrzach galerii przybliży Czytelnikowi utraconą rezydencję. Zamek w Podhorcach stanowił jedną z najważniejszych siedzib staropolskich, związany był z rodzinami Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków. Katalog ze względu na wieloaspektowość i nowatorstwo opracowania ma ogromne zna-czenie merytoryczne dla rozwoju badań nad polską kulturą artystyczną od XVIII do XX wieku.
Streszczenie w języku angielskim.
Kraków 2001, ss.400, il. 564, format 24 x 34
Cena: 55
Kazimierz Kuczman
Renesansowe głowy wawelskie.
Monografia dotyczy wyjątkowego w skali europejskiej zespołu rzeźbionych głów w sali Poselskiej na Wawelu, wykonanego w r. 1540 na zlecenie Zygmunta I Starego. Autor omawia dzieje tego zbioru aż do XX w., rozpatrując formę rzeźb, treści ideowe, recepcję społeczną i legendy, równocześnie wiele miejsca poświęca ich ponownemu umieszczeniu w stropie odnawianego po r. 1905 zamku. Publikacja obejmuje też dotychczasowy stan badań i ujawnia wiele nowych faktów.
Streszczenie w jęz. Angielskim.
Kraków grudzień 2004, ss. 208 + 33 tablice (kolorowe)
Cena: 45
Paweł Dettloff, Marcin Fabiański, Andrzej Fischinger
Zamek królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005)
Praca naukowa ujmuje chronologicznie i tematycznie zagadnienia związane z przejęciem Wawelu od austriackich władz wojskowych; omawia przygotowywanie i realizację programów i projektów restauratorsko-konserwatorskich przez Zygmunta Hendla i Adolfa Szyszko-Bohusza; przynosi wiele informacji opartych na źródłach, o najtrudniejszym okresie odnowy zamku. O pracach podjętych na wzgórzu i o kontynuowaniu odnowy po II wojnie światowej przez Witolda Minkiewicza, Alfreda Majewskiego i Jerzego Szablowskiego pisze naoczny świadek – jeden z autorów.
Kraków marzec 2005, ss. 142+79 tablic (ilustracje historyczne zestawione z dzisiejszymi)
Cena: 46
hometop