We wtorki wystawy czynne do 14:00

Sklep

Studia Waweliana - Tom XX/XXI

Cena detaliczna: 90.00 PLN

dodaj do koszyka
Kolejny, podwójny tom rocznika „Studia Waweliana” zawiera teksty wystąpień polskich badaczy na konferencji naukowej Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie, zorganizowanej w 2016 roku w stolicy Litwy z udziałem specjalistów z różnych dziedzin z Polski i Litwy. Artykułom towarzyszą streszczenia w języku angielskim.

Spis treści

Krzysztof J. Czyżewski, Stołeczne katedry Obojga Narodów: wprowadzenie

Jakub Adamski, Co może nam powiedzieć typ przestrzenny gotyckiej katedry w Wilnie? Rozważania o relacjach między formą i funkcjonalnością średniowiecznych katedr w Środkowej Europie i w obszarze nadbałtyckim

Michał Wardzyński, Z Rzymu i Antwerpii przez Wilno i Warszawę do Krakowa. Transfer, dyfuzja i dalsza recepcja tradycji marmo commesso i op Nederlandse manier w małej architekturze i rzeźbie doby Wazów

Jacek Żukowski, Chrzest i koronacja Władysława Jagiełły. Rysunek Matthäusa Gundelacha w wiedeńskiej Albertinie

Tomasz Kempa, Elita litewska wobec nominacji Jerzego Radziwiłła na biskupstwo krakowskie i Bernarda Maciejowskiego na biskupstwo wileńskie

Mikołaj Getka-Kenig, Uwagi o politycznym znaczeniu klasycyzmu w architekturze sakralnej okresu stanisławowskiego ‒ przypadek katedry wileńskiej

Natalia Koziara-Ochęduszko, Konstantyn Villani ‒ „malarz podły” w służbie biskupa Ignacego Massalskiego

Richard Butterwick, Zakusy biskupów litewskich na biskupstwo krakowskie pod koniec XVIII wieku

Jerzy T. Petrus, Dystynktorium kapituły katedralnej w Wilnie i w Białymstoku

Piotr Gryglewski, Budowla jako świadectwo historyczne i problem nowożytnych relacji struktury architektonicznej wobec czasu na przykładzie stołecznych katedr Krakowa i Wilna

Ks. Stanisław Hołodok, Służba Boża w katedrze wileńskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Weronika Rostworowska-Kenig, Znaczenie fundacji i darów arystokratycznych dla katedr w Krakowie i Wilnie w XIX wieku

Dominik Ziarkowski, Katedry krakowska i wileńska w przewodnikach turystycznych wydanych do 1914 roku (przyczynek do badań literatury przewodnikowej w kontekście rozwoju polskiej historiografii artystycznej)

Tomasz Szybisty, Anna Zeńczak, Restauracja kaplicy Szafrańców w katedrze krakowskiej w latach 1901‒1908. Dzieje, program artystyczny i ideowy

Ks. Jacek Urban, Geneza wyniesienia katedr wileńskiej i krakowskiej do godności kościołów metropolitalnych (1919‒1926)

Ks. Tadeusz Krahel, Troska Kapituły Bazyliki Metropolitalnej w Wilnie o skarby katedralne podczas II wojny światowej

WSPOMNIENIA

Jan K. Ostrowski, Profesor Kazimierz Kuczman (1947‒2021)

Jerzy T. Petrus, Krystyna Dżułyńska (1931‒2022)

Klienci zainteresowani tą pozycją kupują również: