OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Regulaminy zwiedzania

Zwiedzający Wzgórze i wystawy Zamku zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów.
Wejście na ekspozycje poprzedzają punkty kontrolne - zabronione jest wnoszenie broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.
W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie wzgórza zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej - również w sprawach nie objętych regulaminami.

REGULAMIN WZGÓRZA WAWELSKIEGO

Zamek Królewski na Wawelu jest państwową instytucją kultury, której celem jest m.in. zachowanie substancji zabytkowej należących do niego obiektów jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz religijnej narodu polskiego i podlega szczególnej ochronie.
Niniejszy Regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach
jego kompetencji jako zarządcy terenu wzgórza wawelskiego i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie wzgórza, bez względu na cel ich pobytu.
Wejście na teren wzgórza oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Wzgórze Wawelskie jest udostępniane odwiedzającym codziennie od godz. 6.00 do zmroku (w sytuacjach szczególnych, związanych z funkcjonowaniem obiektu godziny otwarcia i zamknięcia wzgórza mogą ulec zmianie).
2. Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, dla ruchu turystycznego jest otwierany
o godz. 7.00, a zamykany pół godziny przed zamknięciem bram wzgórza.
3. Na Wzgórzu Wawelskim zabrania się:
a. wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu;
b. wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników;
c. wnoszenia dużego bagażu o wymiarach przekraczających 55 x 40 x 23cm (którykolwiek) albo łącznie 118cm (szer. + wys. + dł.). Przechowalnia bagażu znajduje się przy Bramie Bernardyńskiej (w okresie maj-wrzesień w godz. 9.00-17.00);
d. wchodzenia na obsiane trawą obszary rezerwatów archeologicznych, klomby, mury oraz inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego;
e. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza lokalami gastronomicznymi;
f. zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, używania instrumentów, sprzętu muzycznego i urządzeń nagłaśniających;
g. jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach i użytkowania innych pojazdów jedno, i/lub wielokołowych w tym elektrycznych;
h. dokarmiania ptaków;
i. działalności zakazanej przepisami Uchwały Nr XC/2361/17 (z późn. zmianami) Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
4. Na terenie Dziedzińca Arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu zabrania się ponadto spożywania posiłków, napoi kolorowych i palenia tytoniu.
5. Zezwolenia dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu wymaga:
a. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
b. wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego w celach komercyjnych;
c. organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji: multimedialnych, transparentów (banerów), symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych wewnątrz obiektu oraz na jego murach wewnątrz i na zewnątrz;
d. wjazd pojazdów, rowerów (w tym elektrycznych), z wyłączeniem rowerków i wózków dziecięcych, oraz wózków inwalidzkich;
e. używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).
6. Teren wzgórza w obrębie otaczających go murów, podejścia do bram oraz oznakowane wnętrza są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Szczegółowe informacje: www.wawel.krakow.pl/rodo.
7. Wzgórze Wawelskie chronione jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony–Straż Zamkową działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2142,2245).

W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie wzgórza zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej - również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 40 z dnia 23.07.2019

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

Niniejszy regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, w ramach jego kompetencji, jako zarządcy terenu Wzgórza Wawelskiego oraz jako muzeum.
Zakupienie biletu wstępu do muzeum lub wejście na teren wystawy oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

1. Zwiedzanie wystaw wawelskich odbywa się na podstawie ważnych biletów, na określoną godzinę wejścia. 
2. Bilety uprawniają do zwiedzania bez przewodnika, za wyjątkiem Prywatnych Apartamentów  Królewskich, gdzie zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem. 
3. Turysta indywidualny może dokonać rezerwacji biletów i usługi przewodnickiej.
4. Rezerwacji można dokonać w Biurze Rezerwacji  lub innym upoważnionym biurze, gdzie opłaca się bilety, koszt wejściówki i usługi przewodnickiej. Biuro Rezerwacji przyjmuje rezerwacje najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania, w miarę wolnych miejsc.
5. Prawo oprowadzania po wystawach i trasach plenerowych Zamku Królewskiego na Wawelu mają przewodnicy upoważnieni przez Dyrektora Zamku.
6. Dla grup zorganizowanych, w sezonie (tj. od 1 kwietnia do 31 października), rezerwacja biletów jest obowiązkowa. 
7. Niewykupienie rezerwacji w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, z jednoczesnym obciążeniem zamawiającego kosztami wejściówki i przewodnika. 
8. W wyznaczony dzień tygodnia można zwiedzić nieodpłatnie dwie wystawy. Zwiedzający pobierają w kasie bezpłatne bilety na określoną godzinę, zgodnie z ustalonym limitem konserwatorskim. Na ten dzień nie przyjmuje się rezerwacji biletów, obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
9. Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące:
a) liczby osób jednocześnie przebywających na terenie wystawy, 
b) liczby biletów na dany dzień, 
c) liczebności grup zwiedzających:
  • Reprezentacyjne Komnaty Królewskie - do 30 osób,
  • Prywatne Apartamenty Królewskie - do 10 osób,   
  • Skarbiec Koronny i Zbrojownia - do 30 osób,
  • Sztuka Wschodu - do 20 osób,
  • Wawel Zaginiony - do 30 osób.
10. Ostatnie wejście na wystawę odbywa się na godzinę przed jej zamknięciem. 
11. Zwiedzających wystawy obowiązują zakazy zawarte w Regulaminie pobytu na terenie Wzgórza Wawelskiego, a ponadto, na wystawach zabrania się: 
a) wnoszenia ostrych przedmiotów,
b) używania telefonów komórkowych,
c) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 
d) wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
e) zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka,
f) palenia tytoniu,
g) jedzenia i picia,
h) ślizgania się po posadzkach,
i) przed wejściem na wystawy należy obowiązkowo złożyć w przechowalni bagażu: plecaki, torby, walizki, nosidełka na stelażu, parasolki, kijki, wózki dziecięce.
12)  Osoby zwiedzające wystawy Zamku zobowiązane są do poddania się kontroli bezpieczeństwa, w  tym elektronicznymi urządzeniami wykrywającymi materiały i przedmioty niebezpieczne. Kontrola obejmuje także bagaż podręczny.
13)  Osoby, które odmówią złożenia bagażu w przechowalni lub poddania się kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren wystawy.
14) Wystawy Zamku są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO: 
- administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Zamek Królewski na Wawelu.
- dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych.
- dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
- dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.
w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zwiedzający posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;
Zwiedzającemu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
15)  Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. Przechodzenie grup z sali do sali reguluje dyżurujący pracownik Zamku. Pierwszeństwo ma grupa opuszczająca salę; niedozwolone jest mijanie się grup w przejściach. 
16)  W każdej sali wystawowej może przebywać tylko jedna grupa zwiedzających z wyjątkiem sal: Kazimierza Wielkiego i Poselskiej, gdzie mogą przebywać dwie grupy, oraz sali Senatorskiej, gdzie mogą przebywać trzy grupy jednocześnie.
17)  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu. 
18) Na wystawach stałych i czasowych Zamku Królewskiego na Wawelu Zwiedzający mają prawo wykonywania fotografii i filmów amatorskich, pamiątkowych - bez użycia lamp błyskowych, statywów oraz tzw. selfie-sticków.

Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 1 z dnia 7 stycznia 2020