Wstępy bezpłatne i ulgowe

Bilety ulgowe i bezpłatne przysługują po okazaniu w kasie stosownych dokumentów.

BILETY BEZPŁATNE

Przysługują:

1. osobom fizycznym odznaczonym:
• Orderem Orła Białego,
• Orderem Wojennym Virtuti Militari,
• Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
• Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
4. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
5. posiadaczom Karty Polaka;
6. dzieciom do lat siedmiu.

BILETY ULGOWE

Przysługują:

1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA, będącym:
  • uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  • słuchaczami zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentami oraz osobami odbywającymi studia doktoranckie,
  • osobami powyżej 65 roku życia, emerytami, rencistami, osobami niepełnosprawnymi wraz z opiekunami,
  • nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcami placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;
  • oobami fizycznymi odznaczonymi odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionymi tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  • kombatantami.
Ponadto zwolnieni z opłat za bilety wstępu na wystawy są nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą szkolną, po jednej osobie opieki na każdych 10 uczniów. 

Piloci wycieczek uprawnieni są do nabycia biletu ulgowego.