Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Tydzien Patriotyczny 2022

Bieżące
infografika wydarzrzenia
8–13 listopada 2022
Zamek Królewski na Wawelu oraz  TAURON pragną radośnie ucz­cić Narodowe Święto Niepo­dległości „Ty­god­niem patrio­tycznym” trwa­jącym od 8 do 13 li­stopada.
Zaplano­waliśmy szereg dzia­łań, w których będzie mógł ucze­stniczyć każdy, w tym grę tere-nową i interaktywną strefę patrio­tycz­ną.
Jedną z form wyrażenia pos­tawy pa­triotycznej będzie możli­wość od­da­nia krwi na wawelskim wzgórzu już 8 listo­pada w godzinach od 9.00 do 14.30.

Szczegóły w załączonym pliku.