Zamek nieczynny do 31 stycznia 2021

O muzeum

Narodowa instytucja kultury, muzeum o charakterze rezydencji historycznej.
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98. Zamek działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Kultury (Dz.Urz.MKiDN nr 4 poz.7 z 2000 roku).

Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. 
Celem Zamku jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, w szczególności:
  • zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej i religijnej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego,
  • ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach,
  • szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.
Zamek realizuje powyższe cele poprzez:
  • gromadzenie i skuteczne ochranianie odpowiednio dobranych dzieł sztuki i pamiątek historycznych,
  • poddawanie konserwacji swych zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie,
  • upowszechnianie w kraju i zagranicą swych zabytków i wiedzy na temat Wawelu w sposób sprzyjający pełnemu odbiorowi ich wartości,
  • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej,
  • utrzymywanie w należytym stanie pozostających w jego zarządzie zabudowań wraz z otoczeniem i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem.
Nazwa, wizerunek i logo Zamku są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.
Sprawozdanie finansowe Zamku Królewskiego na Wawelu jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.