Regulaminy zwiedzania

Zwiedzający Wzgórze i wystawy Zamku zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów.
Wejście na ekspozycje poprzedzają punkty kontrolne - zabronione jest wnoszenie broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.
W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie wzgórza zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej - również w sprawach nie objętych regulaminami.

REGULAMIN WZGÓRZA WAWELSKIEGO

Zamek Królewski na Wawelu jest państwową instytucją kultury, której celem jest m.in. zachowanie substancji zabytkowej należących do niego obiektów jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz religijnej narodu polskiego i podlega szczególnej ochronie.
Niniejszy Regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach
jego kompetencji jako zarządcy terenu wzgórza wawelskiego i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie wzgórza, bez względu na cel ich pobytu.
Wejście na teren wzgórza oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Wzgórze Wawelskie jest udostępniane odwiedzającym codziennie od godz. 6.00 do zmroku (w sytuacjach szczególnych, związanych z funkcjonowaniem obiektu godziny otwarcia i zamknięcia wzgórza mogą ulec zmianie).
2. Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, dla ruchu turystycznego jest otwierany
o godz. 7.00, a zamykany pół godziny przed zamknięciem bram wzgórza.
3. Na Wzgórzu Wawelskim zabrania się:
a. wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu;
b. wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników;
c. wnoszenia dużego bagażu o wymiarach przekraczających 55 x 40 x 23cm (którykolwiek) albo łącznie 118cm (szer. + wys. + dł.). Przechowalnia bagażu znajduje się przy Bramie Bernardyńskiej (w okresie maj-wrzesień w godz. 9.00-17.00);
d. wchodzenia na obsiane trawą obszary rezerwatów archeologicznych, klomby, mury oraz inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego;
e. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza lokalami gastronomicznymi;
f. zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, używania instrumentów, sprzętu muzycznego i urządzeń nagłaśniających;
g. jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach i użytkowania innych pojazdów jedno, i/lub wielokołowych w tym elektrycznych;
h. dokarmiania ptaków;
i. działalności zakazanej przepisami Uchwały Nr XC/2361/17 (z późn. zmianami) Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
4. Na terenie Dziedzińca Arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu zabrania się ponadto spożywania posiłków, napoi kolorowych i palenia tytoniu.
5. Zezwolenia dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu wymaga:
a. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
b. wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego w celach komercyjnych;
c. organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji: multimedialnych, transparentów (banerów), symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych wewnątrz obiektu oraz na jego murach wewnątrz i na zewnątrz;
d. wjazd pojazdów, rowerów (w tym elektrycznych), z wyłączeniem rowerków i wózków dziecięcych, oraz wózków inwalidzkich;
e. używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).
6. Teren wzgórza w obrębie otaczających go murów, podejścia do bram oraz oznakowane wnętrza są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Szczegółowe informacje: www.wawel.krakow.pl/rodo.
7. Wzgórze Wawelskie chronione jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony–Straż Zamkową działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2142,2245).

W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie wzgórza zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej - również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 40 z dnia 23.07.2019

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

Niniejszy regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki,
w ramach jego kompetencji, jako zarządcy terenu Wzgórza Wawelskiego oraz jako muzeum.
Zakupienie biletu wstępu do muzeum lub wejście na teren wystawy oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

I. Informacje ogólne:
 1. Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych prezentowanych na terenie Zamku odbywa się na zasadach i w godzinach ustalonych przez Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw stałych i czasowych prezentowanych na terenie Zamku, ekspozycji czasowo zamkniętych, wydarzeń specjalnych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej oraz godzin otwarcia i cen biletów prezentowane są na stronie internetowej, w kasach biletowych, punkcie informacji oraz Biurze Rezerwacji.
 3. Zwiedzanie wystaw wawelskich odbywa się na podstawie ważnych biletów.
 4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ze zniżką należy okazać przed jego zakupem, a w przypadku biletów zakupionych on-line przed wejściem na wystawę.
II. Zasady zwiedzania:
 1. Bilety wstępu na wystawy uprawniają do zwiedzania bez przewodnika.
 2. Turysta indywidualny może dokonać rezerwacji biletów i usługi przewodnickiej.
 3. Rezerwacji można dokonać w Biurze Rezerwacji lub innym upoważnionym biurze, gdzie opłaca się bilety, koszt wejściówki i usługi przewodnickiej. Biuro Rezerwacji przyjmuje rezerwacje najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania, w miarę wolnych miejsc.
 4. Prawo oprowadzania po wystawach i trasach plenerowych Zamku Królewskiego na Wawelu mają przewodnicy upoważnieni przez Dyrektora Zamku.
 5. Dla grup zorganizowanych, w sezonie (tj. od 1 kwietnia do 31 października), rezerwacja biletów jest obowiązkowa.
 6. Niewykupienie rezerwacji w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, z jednoczesnym obciążeniem zamawiającego kosztami wejściówki i przewodnika.
 7. W wyznaczony dzień tygodnia można zwiedzić wskazane wystawy nieodpłatnie. Zwiedzający pobierają w kasie bezpłatne bilety na określoną godzinę, zgodnie z ustalonym limitem konserwatorskim. Na ten dzień nie przyjmuje się rezerwacji biletów, obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
 8. Ze względów konserwatorskich na Zamku obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie wystawy, liczby biletów na dany dzień oraz liczebności grup zwiedzających. Szczegółowe informacje dotyczące limitów dla grup zwiedzających dostępne są w Biurze Rezerwacji.
 9. Ostatnie wejście na wystawę odbywa się na 45 minut przed jej zamknięciem.
 10. Zwiedzających wystawy obowiązują zakazy zawarte w Regulaminie Wzgórza Wawelskiego, a ponadto, na wystawach zabrania się:
  a) wnoszenia ostrych przedmiotów, broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu,
  b) rozmawiania przez telefon komórkowy,
  c) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
  d) wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
  e) zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka,
  f) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  g) jedzenia i picia,
  h) ślizgania się po posadzkach.
 11. Przed wejściem na wystawy należy obowiązkowo złożyć w przechowalni bagażu: plecaki, torby, walizki, nosidełka na stelażu, parasole, kijki, wózki dziecięce.
 12. Zamek nie ponosi odpowiedzialności za wrażliwe lub wartościowe przedmioty pozostawiane w bagażu przekazanym do przechowalni lub też pozostawione w innych miejscach na terenie Zamku.
 13. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. Przechodzenie grup z sali do sali reguluje dyżurujący pracownik Zamku. Pierwszeństwo ma grupa opuszczająca salę; niedozwolone jest mijanie się grup w przejściach.
 14. W każdej sali wystawowej może przebywać tylko jedna grupa zwiedzających z wyjątkiem sal: Kazimierza Wielkiego i Poselskiej, gdzie mogą przebywać dwie grupy oraz sali Senatorskiej, gdzie mogą przebywać trzy grupy jednocześnie.
 15. Na terenie Zamku należy się stosować do uwag i poleceń obsługi Zamku oraz pracowników Straży Zamkowej.
 16. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu, zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zbiorów lub osób, zakłócających porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 17. Na wystawach stałych i czasowych Zamku Królewskiego na Wawelu Zwiedzający mają prawo wykonywania fotografii i filmów amatorskich, pamiątkowych - bez użycia lamp błyskowych, statywów oraz tzw. selfie-sticków.
 18. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 19. W celu umożliwienia zwiedzania wystaw osobom niepełnosprawnym Zamek może udostępnić zwiedzającym wózki inwalidzkie. Korzystający z tej możliwości proszeni są o zwrot wózka na miejsce w którym został udostępniony.
III. Ochrona Danych Osobowych
Na terenie Zamku stosowany jest monitoring w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z Art. 6 lit. c RODO (pełna klauzula informacyjna oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych są na stronie https://wawel.krakow.pl/rodo). Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie do 30 dni
a następnie nadpisywane.
IV. Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu pandemii
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia i konserwacji zbiorów oraz dążeniem do zapewniania maksymalnej ochrony pracowników i zwiedzających przed zagrożeniem związanym
z rozprzestrzenianiem się infekcji, na czas trwania stanu epidemii Zamek wprowadza szczególne regulacje, w następującym zakresie:
 1. Obowiązek zachowania przez Zwiedzających dystansu społecznego (2 m) na wszystkich trasach zwiedzania oraz zakrywania ust i nosa (przyłbica, maseczka, itp.) na terenie wystaw we wnętrzach.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa na trasach plenerowych, w przypadku gdy zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe.
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na wystawy.
 4. Ograniczenie do 4 maksymalnej ilości osób mogących równocześnie korzystać z windy zewnętrznej na Zamku.
 5. Ograniczenie ilości osób mogących jednocześnie przebywać na każdej z tras zwiedzania uzależnione od powierzchni wnętrz/ogrodów/dziedzińców, organizacji zwiedzania, wymogów konserwatorskich, regulowane ilością biletów dostępnych do zakupu na daną godzinę.
 6. Preferowanie zwiedzania indywidualnego, ograniczenie ilości grup oraz liczebności zwiedzających w jednej grupie. Aktualne informacje dotyczące wielkości grup będą dostępne w Biurze Rezerwacji.
 7. Ograniczenie liczby lekcji muzealnych i warsztatów oraz liczebności ich uczestników do 9 osób.
 8. Wstrzymanie udostępniania monitorów dotykowych, audio przewodników oraz pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
 9. Wprowadzenie oraz zniesienie regulacji w pkt 4. ppkt 1-9. następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie Decyzji Dyrektora.
 10. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt IV nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad zwiedzania wymienionych w pkt II niniejszego Regulaminu.
Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 73 z dnia 31 lipca 2020