Regulaminy zwiedzania

Zwiedzający Wzgórze i wystawy Zamku zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów.
Wejście na ekspozycje poprzedzają punkty kontrolne - zabronione jest wnoszenie broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

Niniejszy regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki (dalej zwanego także „Instytucją” lub „Zamkiem”), w ramach jego kompetencji, jako zarządcy terenu Wzgórza Wawelskiego oraz jako muzeum.
Zakupienie biletu wstępu do muzeum lub wejście na teren wystawy oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

I. Informacje ogólne:

 1. Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych prezentowanych na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki odbywa się na zasadach i w godzinach ustalonych przez Instytucji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw stałych i czasowych prezentowanych na terenie Zamku, ekspozycji czasowo zamkniętych, wydarzeń specjalnych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej oraz godzin otwarcia i cen biletów prezentowane są na stronie internetowej, w kasach biletowych, punkcie informacji oraz Biurze Rezerwacji.
 3. Zwiedzanie wystaw odbywa się na podstawie ważnych biletów.
 4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ze zniżką należy okazać przed ich zakupem, a w przypadku biletów zakupionych on-line - przed wejściem na wystawę.

II. Zasady zwiedzania:

 1. Bilety wstępu na wystawy uprawniają do zwiedzania bez przewodnika, chyba, ze w opisie wystawy wskazano, że bilet zawiera zwiedzanie z przewodnikiem.
 2. Turysta indywidualny może dokonać rezerwacji biletów i usługi przewodnickiej.
 3. Rezerwacji można dokonać w Biurze Rezerwacji lub innym upoważnionym biurze, gdzie opłaca się bilety, koszt wejściówki i usługi przewodnickiej. Biuro Rezerwacji przyjmuje rezerwacje najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania, w miarę dostępności wolnych miejsc.
 4. Prawo oprowadzania po wystawach i trasach plenerowych Zamku mają przewodnicy upoważnieni przez Dyrektora Zamku.
 5. Dla grup zorganizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, rezerwacja biletów jest obowiązkowa.
 6. Niewykupienie rezerwacji w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, z jednoczesnym obciążeniem zamawiającego kosztami biletów i przewodnika.
 7. W przypadku zwiedzania grupowego z przewodnikiem, grupy liczące powyżej 8 osób zobowiązane są w trakcie zwiedzania do korzystania ze słuchawek. Zwolnienie z tego obowiązku następuje decyzją Dyrektora Zamku.
 8. W wyznaczony dzień tygodnia można zwiedzić wskazane wystawy nieodpłatnie. Zwiedzający pobierają w kasie bezpłatne bilety na określoną godzinę, zgodnie z ustalonym limitem. Na ten dzień nie przyjmuje się rezerwacji biletów, obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
 9. Ze względów konserwatorskich na Zamku obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na danej wystawie, liczby biletów na dany dzień oraz liczebności grup zwiedzających. Szczegółowe informacje dotyczące limitów dla grup zwiedzających dostępne są w Biurze Rezerwacji.
 10. Godzina ostatniego wejścia na wystawę ustalana jest indywidualnie dla każdej z wystaw i publikowana na stronie internetowej, w rezerwacji oraz w kasach.
 11. Zwiedzających wystawy obowiązują regulacje zawarte w Regulaminie Wzgórza Wawelskiego, a ponadto, na wystawach zabrania się:
  a) wnoszenia ostrych przedmiotów, broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu,
  b) rozmawiania przez telefon komórkowy,
  c) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
  d) wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
  e) zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka,
  f) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  g) jedzenia i picia,
  h) ślizgania się po posadzkach.
 12. Przed wejściem na wystawy należy obowiązkowo złożyć w przechowalni bagażu: plecaki, torby, walizki, nosidełka na stelażu, parasole, kijki, wózki dziecięce.
 13. Zamek nie ponosi odpowiedzialności za wrażliwe lub wartościowe przedmioty pozostawiane w bagażu przekazanym do przechowalni lub też pozostawione w innych miejscach na terenie Zamku.
 14. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. Przechodzenie grup z sali do sali reguluje dyżurujący pracownik Zamku. Pierwszeństwo ma grupa opuszczająca salę; niedozwolone jest mijanie się grup w przejściach.
 15. W każdej sali wystawowej może przebywać tylko jedna grupa zwiedzających z wyjątkiem sal: Kazimierza Wielkiego i Poselskiej, gdzie mogą przebywać dwie grupy oraz sali Senatorskiej, gdzie mogą przebywać trzy grupy jednocześnie.
 16. Na terenie Zamku należy się stosować do uwag i poleceń obsługi Zamku oraz pracowników Straży Zamkowej.
 17. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu, zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zbiorów lub osób, zakłócających porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 18. Na wystawach stałych i czasowych Zamku Zwiedzający mają prawo wykonywania pamiątkowych fotografii i filmów amatorskich - bez użycia lamp błyskowych, statywów oraz tzw. selfie-sticków.
 19. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 20. W celu umożliwienia zwiedzania wystaw osobom z niepełnosprawnościami Zamek może udostępnić zwiedzającym wózki inwalidzkie. Osoby korzystające z tej możliwości zwracają wózek w miejscu, w którym został udostępniony.
 21. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zwiedzać wystawy w towarzystwie psów asystujących (w rozumieniu Art. 2 pkt. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

III. Ochrona Danych Osobowych

Przestrzeń wystaw objęta jest monitoringiem wizyjnym w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania danych zbieranych przy pomocy systemu monitoringu jest wypełnienie obowiązku prawnego oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 pkt. 1. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełna klauzula informacyjna oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: wawel.krakow.pl/rodo. Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie do 30 dni a następnie nadpisywane.

IV. Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu pandemii

 1. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia i konserwacji zbiorów oraz dążeniem do zapewniania maksymalnej ochrony pracowników i zwiedzających przed zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się infekcji, na czas trwania stanu epidemii Zamek może wprowadzać szczególne regulacje dotyczące ilości osób na trasach zwiedzania oraz uczestniczących w wydarzeniach, sposobu przemieszczania się oraz zasad zachowania na terenie wystaw, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami publikowanymi na stronie www.rcb.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 2. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt. IV nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad zwiedzania wymienionych w pkt. II niniejszego Regulaminu.
Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 27 z dnia 24 lutego 2021

REGULAMIN WZGÓRZA WAWELSKIEGO

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki (dalej określany także jako „Instytucja”) jest państwową instytucją kultury, której celem jest w szczególności zachowanie substancji zabytkowej należących do niego obiektów, jako podlegającego szczególnej ochronie, najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz religijnej narodu polskiego.

Niniejszy Regulamin został wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach jego kompetencji jako zarządcy terenu wzgórza wawelskiego i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wzgórza, bez względu na cel ich pobytu.

Wejście na teren wzgórza oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wzgórze Wawelskie jest udostępniane odwiedzającym codziennie od godz. 6.00 do zmroku. Pora zamknięcia zależna jest od pory roku i podawana jest do publicznej wiadomości.
 2. W sytuacjach szczególnych związanych z funkcjonowaniem Instytucji i/lub w przypadku zbyt dużej liczby zwiedzających wzgórze/wystawy/obiekty/tereny/ obszary/trasy mogą być czasowo zamknięte. Ponadto ich godziny otwarcia i zamknięcia mogą ulec zmianie.
 3. Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, dla ruchu turystycznego jest otwierany o godz. 7.00, a zamykany pół godziny przed zamknięciem bram wzgórza.
 4. Na Wzgórzu Wawelskim zabrania się:
  a) wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
  b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów asystujących (w rozumieniu Art. 2 pkt. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399),
  c) wnoszenia dużego bagażu o wymiarach przekraczających: 55x40x23cm (lub którykolwiek ze wskazanych wymiarów) albo łącznie 118cm,
  d) organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych lub protestacyjnych,
  e) organizowania prezentacji multimedialnych, prezentowania transparentów (banerów), symboli i emblematów partii oraz organizacji politycznych (z wyjątkiem polskich symboli narodowych) wewnątrz obiektu oraz na jego murach (wewnątrz i na zewnątrz),
  f) wchodzenia na obsiane trawą obszary rezerwatów archeologicznych, klomby, mury oraz inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego,
  g) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza lokalami gastronomicznymi,
  h) zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, używania instrumentów, sprzętu muzycznego i urządzeń nagłaśniających,
  i) wnoszenia i jeżdżenia na rowerach, hulajnogach, wrotkach, deskorolkach oraz użytkowania innych pojazdów jedno- i/lub wielokołowych w tym elektrycznych,
  j) dokarmiania ptaków,
  k) działalności zakazanej przepisami Uchwały Nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zmianami).
 5. Na terenie Dziedzińca Arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu zabrania się ponadto spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 6. Zezwolenia dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki wymaga:
  a) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
  b) wykonywanie filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego na Wawelu w celach komercyjnych,
  c) wjazd pojazdów, rowerów (w tym elektrycznych), z wyłączeniem rowerków i wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich,
  d) używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).
 7. Obszar wzgórza wawelskiego objęty jest monitoringiem wizyjnym w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania danych zbieranych przy pomocy systemu monitoringu jest wypełnienie obowiązku prawnego oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 pkt. 1. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełna klauzula informacyjna oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: wawel.krakow.pl/rodo. Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie do 30 dni a następnie nadpisywane.
 8. Wzgórze Wawelskie chronione jest przez wewnętrzną służbę ochrony - Straż Zamkową działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 838).
 9. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, osoby wchodzące na teren obiektu/budynku mogą zostać poddane kontroli, w tym przy użyciu urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne i/lub jonizujące. Ich stosowanie jest bezpieczne dla ludzi i przedmiotów poddawanych kontroli. Dobrowolne poddanie się kontroli jest warunkiem udzielenia zgody na wejście na teren obiektu/budynku. 

II. Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W związku ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące sposobu przemieszczania się oraz zasad zachowania na terenie wzgórza wawelskiego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami publikowanymi na stronie www.rcb.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

W zakresie bezpieczeństwa (w tym epidemicznego) i porządku, przebywający na terenie wzgórza zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej - również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.


Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 26 z dnia 24 lutego 2021.