Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Deklaracja dostępności

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wawel.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie spełniono następujących wymagań:

- Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
- Część filmów nie posiada napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji.
- Wirtualne spacery nie są dostępne przy użyciu wyłącznie klawiatury.
Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23
Deklaracje ostatnio poddano aktualizacji 2024-05-31. Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Zamek Królewski na Wawelu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.wawel.krakow.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.wawel.krakow.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Paszkowska-Kwiatek, renata.kwiatek@wawelzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 422-51-55 wew. 204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.: www.rpo.gov.pDostępność architektoniczna

Dostosowanie wzgórza, budynków i ekspozycji

Zamek Królewski na Wawelu znajduje się w centrum Krakowa - na Wzgórzu Wawelskim (około 228 m n.p.m.), w Dzielnicy I Stare Miasto, około 10 minut pieszo od Rynku Głównego, od Dworca ok. 20 min. pieszo.

Do bram wejściowych prowadzą dwie drogi:
 • od strony ul. Kanoniczej – dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych na podejściu; niskie schodki w przejściu bramnym
 • od strony skrzyżowania ulic Bernardyńska-Stradom-Grodzka – droga dojazdowa, dopuszczony ruch samochodowy (za zezwoleniem), nawierzchnia – „kocie łby”, wzdłuż drogi chodnik
Oba podejścia strome, dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej.

W obrębie wzgórza - na drodze i ścieżkach - zniesione bariery architektoniczne.

Obiekt wyposażony w defibrylator. W sytuacji zagrożenia proszę kierować się do najbliższego pracownika Straży Zamkowej.

podejście od strony ul. Bernardyńskiej

podejście od strony ul. Kanoniczej

Zniżki dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługują bilety ulgowe (po okazaniu stosownych dokumentów).
Dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.

Kasy biletowe

 • kasa główna w Centrum Promocji i Informacji
  budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (od strony dziedzińca zewnętrznego); wewnątrz zniesione bariery architektoniczne

 • kasa sezonowa (IV-X) przy bramie Herbowej
  dostępna po pokonaniu podjazdu od strony ul. Kanoniczej, lub z dziedzińca zewnętrznego; uwaga – w przejściu bramy Wazów do pokonania niskie schodki

Usługi

W Centrum Promocji i Informacji znajdują się: informacja turystyczna, kasy biletowe, biuro rezerwacji zwiedzania i usług przewodnickich, toalety, restauracja i kawiarnia, sklepik z pamiątkami. Budynek dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Punkt Poczty Polskiej w baszcie Złodziejskiej niedostępny dla wózków inwalidzkich (schodek).

Przechowalnie bagażu

 • na dziedzińcu arkadowym (dla turystów posiadających bilet na wystawy) – wejście przez bramę Berrecciego; brak barier architektonicznych

Toalety

 • Centrum Promocji i Informacji - posiada podjazd dla wózków inwalidzkich
 • na dziedzińcu zewnętrznym (przy wystawie Wawel Zaginiony) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich
 • na dziedzińcu arkadowym (za ścianą kurtynową) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich; nawierzchnia - "kocie łby"; uwaga – ślisko

Pokoje dla mamy z dzieckiem

 • Pokoje przystosowane dla mam z małymi dziećmi, wyposażone w przewijaki i fotele do karmienia znajdują się kompleksie toalet za ścianą kurtynowa na dziedzińcu arkadowym oraz na trasie zwiedzania wystawy Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.

Ekspozycje w Zamku

W zamku dostępna jest nowoczesna winda zewnętrzna. Korzystanie z niej przez niepełnosprawnych zwiedzających możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika obsługi. W celu skrócenia czasu oczekiwania na udostępnienie windy prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w Biurze Rezerwacji, Informacji turystycznej bądź w kasie biletowej.

 • Reprezentacyjne Komnaty Królewskie (II p.) – dostępne na całej długości trasy (dojazd windą na krużganki, pokonanie pojedynczych stopni na trasie zwiedzania z użyciem platform)
 • Prywatne Apartamenty Królewskie (I p.) – dostępne na całej długości trasy (dojazd windą na krużganki, pokonanie stopni na trasie zwiedzania z użyciem platform)
 • Zbrojownia częściowo dostępna dla osób poruszających się na wózkach (parter).
 • Wawel Zaginiony – dostępny na całej długości trasy dla osób poruszających się na wózkach
 • Wawel Odzyskany – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach (liczne wąskie i strome stopnie na trasie zwiedzania)
 • Smocza Jama – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach – zejście stromymi, kręconymi schodami
 • Baszta Sandomierska – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach – zwiedzanie baszty wymaga przejścia po schodach liczących 137 stopni
 • Ogrody, Dziedzińce, Kościół św. Gereona – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach; na trasie konieczne pokonanie stromych schodków do górnego ogrodu, u podnóża Kurzej Stopki oraz na Basztę Sandomierską
 • Ogrody Królewskie – częściowo dostępne dla osób poruszający się na wózkach, górny taras wymaga wejścia po wysokich schodach

Aplikacja "Smok Wawelski"

Aplikacja "Smok Wawelski" jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Aplikacja mobilna jest niedostępna dla osób niewidomych korzystających z czytników ekranu,
 • Występują błędy niedostatecznego kontrastu dla osób słabowidzących,
 • Użytkownik nie ma możliwości dostosowania czasu sesji gry do własnych potrzeb,
 • Orientacja ekranu jest narzucana użytkownikowi.
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Czarnota
E-mail: piotr.czarnota@wawelzamek.pl
Telefon: +48 604197826


Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.