20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

RODO

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Zamek Królewski na Wawelu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Maciej Rymaszewski; Kontakt: iod@wawel.org.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
 4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim te dane zostały przekazane:
  a) Rekrutacja:
  - Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))
  - Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.
  - Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych itp.
  b) Zatrudnienie:
  - Art. 6 pkt.1 a) i Art. 9. Pkt.2 a) w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe wykraczające ponad zestaw wynikający z aktualnych przepisów (Kodeks Pracy) – do momentu ich usunięcia lub wycofania zgody
  - Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych itp.
  - Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
  c) Zamówienia publiczne:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  d) Działalność edukacyjna, czyli realizacja działalności statutowej w zakresie promowania i upowszechniania kultury polegająca na między innymi prowadzeniu działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej
  - Art. 6 pkt.1 c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze czyli realizacja działalności statutowej
  - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach z późn. zm.
  - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm.
  e) Umowy cywilno-prawne, umowy sprzedaży, umowy najmu:
  - Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
  f) Wolontariat
  - przeprowadzeniu rekrutacji na wolontariat, tj. działań przygotowawczych do zawarcia umowy, na podstawie Art. 6 pkt. 1 a) i b)
  - zawarcia umowy o wolontariat, na podstawie Art. 6 pkt.1 b) i c)
  g) Monitoring:
  - Art. 6 pkt.1 c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym
  h) Newsletter, marketing:
  - Art. 6 pkt.1 a) – zgoda osoby, której dane dotyczą
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Np.:
  - zapisy z monitoringu maksymalnie przez okres 30 dni – potem są nadpisywane
  - zakupy w sklepie – minimum zgodnie z ustawą o rachunkowości 5 lat oraz bieżący rok obrachunkowy później do usunięcia konta w sklepie
  - newsletter lub inne zgody marketingowe – do odwołania tej zgody
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w projektach dofinansowanych przez MKiDN

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, kontakt do inspektora ochrony danych pod adresem wskazanym w pkt 1 lub abi@mkidn.gov.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wydatki bieżące, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i E RODO.
 4. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, zawód, wynagrodzenie wynikające z udziału w realizacji zadania będącego przedmiotem umowy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłączenie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przetwarzane w okresach określonych w przepisach regulujących postępowanie w zakresie wydatków publicznych oraz przepisach regulujących przechowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej administratora.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  • żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe zostały pozyskane przez administratora: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków
 12. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w projektach dofinansowanych przez MKDNiS

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, kontakt do inspektora ochrony danych pod adresem wskazanym w pkt 1 lub abi@mkidn.gov.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wydatki bieżące, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i E RODO.
 4. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, zawód, wynagrodzenie wynikające z udziału w realizacji zadania będącego przedmiotem umowy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłączenie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przetwarzane w okresach określonych w przepisach regulujących postępowanie w zakresie wydatków publicznych oraz przepisach regulujących przechowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej administratora.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  • żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe zostały pozyskane przez administratora: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków
 12. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.