Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania wystaw Zamku Królewskiego Na Wawelu

Niniejszy regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (dalej zwany także „Instytucją", "ZKnW" lub „Zamkiem"), w ramach jego kompetencji, jako zarządcy terenu Wzgórza Wawelskiego oraz jako muzeum. Regulamin określa zasady zwiedzania Zamku oraz rezerwacji, sprzedaży, a także zwrotów biletów i usług oferowanych przez Instytucję. Zakupienie biletu wstępu do muzeum, pobranie bezpłatnej wejściówki lub wejście na wystawę czy trasę oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

I. Informacje ogólne

 1. Udostępnianie wystaw stałych i czasowych prezentowanych na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki odbywa się na zasadach i w godzinach ustalonych przez Instytucję.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania wystaw stałych i czasowych prezentowanych na terenie Zamku, ekspozycji czasowo zamkniętych, tras, wydarzeń specjalnych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej oraz godzin otwarcia, cen biletów oraz wyznaczonego dnia tygodnia, w którym można zwiedzić wybrane wystawy nieodpłatnie, prezentowane są na stronie internetowej www.wawel.krakow.pl, w kasach biletowych, punkcie informacji oraz biurze rezerwacji.
 3. Dzień nieodpłatnego zwiedzania dotyczy cyklicznie udostępnianych wybranych wystaw stałych. Zwiedzający pobierają w kasie bezpłatne bilety na określoną godzinę, zgodnie z ustalonym limitem. Na ten dzień nie przyjmuje się rezerwacji biletów, w ramach zwiedzania ekspozycji obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika. Możliwa jest w tym dniu organizacja lekcji muzealnych. W tym dniu brak opłaty dotyczy tylko biletów wstępu na dostępne wystawy stałe, możliwe jest udostępnienie odpłatnie wystaw sezonowych, czasowych, tras z przewodnikiem, lekcji muzealnych oraz wydarzeń specjalnych. ZKnW zastrzega sobie możliwość zmiany dnia tygodnia, w którym dostępne jest nieodpłatne zwiedzanie, na inny.
 4. Na wystawy i inne wydarzenia ZKnW obowiązują dzienne lub godzinowe limity wejść - ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na danej wystawie, liczby biletów na dany dzień oraz liczebności grup zwiedzających, określone na podstawie wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące limitów dla grup zwiedzających dostępne są w punkcie informacji oraz w biurze rezerwacji.
 5. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w ZKnW wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Pracownicy ZKnW mogą odmówić obsługi Zwiedzających, których zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu bądź innych substancji odurzających, jak też osób zachowujących się agresywnie albo niezgodnie z zasadami życia społecznego oraz z obowiązującymi regulaminami.
 7. ZKnW nie ponosi odpowiedzialności za bilety sprzedawane przez pośredników oraz nie gwarantuje wejścia na ekspozycję bez ważnych biletów ZKnW.

II. Regulacje dotyczące zakupu biletów i usług

 1. Zwiedzanie wystaw odbywa się na podstawie ważnych biletów, które zakupić można w kasach biletowych ZKnW, w biurze rezerwacji (zarezerwowanych wraz z usługą przewodnicką, albo w ramach lekcji muzealnej lub wydarzenia), w sklepie internetowym pod adresem: www.bilety.wawel.krakow.pl  oraz w ograniczonym zakresie w automatach biletowych. Sprzedaż w kasach oraz w automatach odbywa się na dzień zwiedzania, a w pozostałych miejscach na dzień zwiedzania lub inny, wybrany dzień, zgodnie z wyprzedzeniem ustalonym przez Instytucję dla każdego z kanałów sprzedaży.
 2. Możliwa jest czasowa sprzedaż biletów, usług i produktów (np. broszur), prowadzona w innych punktach kasowych, takich jak np. informacja lub recepcja. Jednak jest to sprzedaż dodatkowa, ograniczona co do oferty i możliwości dokonywania zakupu. W miejscach tych dostępna jest tylko dodatkowa sprzedaż biletów lub sprzedaż na specjalne wydarzenia.
 3. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Wysokość opłat za bilety i usługi określa cennik dostępny na stronie internetowej ZKnW, w sklepie on­ line z biletami, w punkcie informacji oraz w przestrzeni kas i biura rezerwacji Instytucji.
 5. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje wybrane karty płatnicze.
 6. Zwiedzający ma obowiązek poinformować o chęci otrzymania faktury przed rozpoczęciem sprzedaży. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, ZKnW wystawi fakturę VAT w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (jeśli kontrahent nie jest osobą fizyczną, faktura zostanie wystawiona pod warunkiem posiadania paragonu z NIP).
 7. Kasa biura rezerwacji dodatkowo, oprócz płatności, akceptuje vouchery ZKnW, które wymieniane są na bilety na wystawy ZKnW:
a) Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania w przypadku ekspozycji stałych oraz do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia ekspozycji tymczasowych lub sezonowych.
b) Voucher upoważnia do otrzymania jedynie biletów wstępu na ekspozycję lub ekspozycje wskazane w treści vouchera.
c) Voucher obejmuje wyłącznie wystawę, na którą został wystawiony. Nie podlega zamianie na gotówkę ani na inne trasy zwiedzania oferowane przez Zamek Królewski na Wawelu.
d)  Voucher musi zostać wymieniony na bilet na ekspozycję lub trasę zgodnie z harmonogramem udostępniania danej wystawy lub ekspozycji dostępnym na stronie internetowej wawel.krakow.pl.
e)  Chcąc wymienić voucher na bilet, okaziciel vouchera jest zobowiązany, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwiedzania, do zgłoszenia terminu zwiedzania w biurze rezerwacji, pod nr tel. 124221697, poprzez wysłanie e-mail na adres: rezerwacja@wawelzamek.pl  lub osobiście. W dniu zwiedzania okaziciel jest zobowiązany przedłożyć w biurze rezerwacji oryginalny voucher oraz potwierdzenie zgłoszenia terminu zwiedzania. Stanowią one podstawę do wydania biletu na ekspozycję.
 
8. W dniu bezpłatnego wstępu wejściówki są wydawane wyłącznie w kasach biletowych we wskazanych godzinach do wyczerpania dziennego limitu biletów, jednak możliwe jest też udostępnienie ich przez ZKnW w innych kanałach dystrybucji.
9. Bilet jest ważny tylko na dzień (i w przypadku biletów z limitowaniem godzinowym, również na godzinę), na który został wystawiony. Wyjątek stanowią bilety specjalne, w których opisie wskazano inaczej.
10. Godzina ostatniego wejścia na wystawę ustalana jest indywidualnie dla każdej z wystaw i publikowana na stronie internetowej Instytucji, w kasach biletowych, w przestrzeni punktu informacji oraz w biurze rezerwacji.
11. Bilety są sprzedawane lub wydawane bezpłatnie najpóźniej na 10 minut przed wejściem na wystawę lub rozpoczęciem zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnej bądź innego wydarzenia oraz na 10 minut przed terminem ostatniego wejścia. Pracownik ZKnW może, na prośbę Zwiedzającego, wystawić bilet na krótszy okres niż 10 minut, ale nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spóźnienia się Kupującego na wyznaczoną godzinę wejścia. Wyjątek stanowią wydarzenia specjalne, których sprzedaż, może być zakończona w innych terminach.
12. Bilety wstępu na wystawy uprawniają do zwiedzania bez przewodnika, chyba że w opisie wystawy wskazano, że bilet zawiera zwiedzanie z przewodnikiem.
13. Oferta biletów sprzedawanych w różnych kanałach sprzedaży, takich jak sklep on-line, automaty, kasy biletowe może być różna. Kanały te posiadają odrębne pule biletów. Możliwy jest brak dostępności biletów w jednym z kanałów sprzedaży i ich obecność w innym. Możliwy jest też inny cennik oraz odmienny termin zakończenia sprzedaży danych wydarzeń w każdym z kanałów sprzedaży.
14. Bilety zamówione poprzez stronę internetową należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych we wskazanym terminie od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne ich anulowanie i brak wygenerowania biletów, które byłyby podstawą wejścia na wystawy ZKnW bądź uczestnictwa w wydarzeniu. Zakup biletów on-line objęty jest odrębnym regulaminem.
15. W ramach oferty ZKnW dostępne są też zestawy słuchawkowe oraz audioprzewodniki, które jako usługę dodatkową w stosunku do biletów można zakupić w kanale on-line, w kasach oraz w biurze rezerwacji.

III. Regulacje dotyczące uprawnień do biletów ulgowych oraz zwolnienia z opłaty

 1. Zwiedzający zobowiązany jest do zgłoszenia upoważnienia do otrzymania ulgi lub zwolnienia z opłaty przed dokonaniem sprzedaży. Stosowny dokument potwierdzający uprawnienie należy przygotować przed podejściem do kasy. Po zakupie biletów nie uwzględnia się ich reklamacji, związanych z późniejszym okazaniem dokumentów uprawniających do zniżki.
 2. Zwiedzający ma obowiązek okazania oryginału ważnego dokumentu lub jego odpowiednika elektronicznego uprawniającego do ulgi lub zwolnienia z opłaty podczas zakupu biletu w kasie biletowej. W wypadku biletów zakupionych on-line weryfikacja uprawnień dokonywana jest przez pracowników ekspozycji.
 3. W przypadku organizowanych przez Zamek wydarzeń obejmujących usługę przewodnicką, takich jak trasy, zwiedzanie z przewodnikiem w cenie, lekcje muzealne, wydarzenia specjalne, bilet roczny, nie mają zastosowania ustawowe uprawnienia dotyczące bezpłatnego wstępu na wystawy, z wyjątkiem opiekunów grup szkolnych, pobierających bilety do wykupionych zajęć szkolnych. Każda osoba, posiadająca ustawowe uprawnienie do bezpłatnego wstępu na wystawy, w przypadku powyższych form zwiedzania ma prawo do zakupu biletu ulgowego.
 4. Zwiedzanie ZKnW na zasadach specjalnych, oprócz zawartej w p. IV listy uprawnień do ulg oraz biletów bezpłatnych, regulują indywidualne umowy dwustronne. Lista uprawnionych podmiotów oraz uzgodnione zasady zwiedzania dostępne są u kierownika zespołu Bezpośredniej Obsługi Ruchu Turystycznego.

IV. Uprawnienia do ulg oraz biletów bezpłatnych

Bilety ulgowe przysługują:

 1. Uczniom szkół systemu oświaty, studentom, doktorantom oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiadaczom Karty EURO26 i ISIC.
 2. Uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
 3. Uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
 4. Uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
 5. Uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
 6. Nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, posiadaczom Legitymacji ITIC. Nauczycielom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, Nauczycielom uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
 7. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i rencistom socjalnym, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 8. Osobom z niepełnosprawnościami wraz z towarzyszącymi opiekunami (jeden opiekun).
 9. Kombatantom i osobom represjonowanym.
 10. Członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
 11. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej".
 12. Osobom posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Kartę Krakowską.
 13. Pilotom wycieczek zwiedzających wystawy ZKnW.
 14. Wykładowcom akademickim publicznych i prywatnych uczelni wyższych.
 15. Rodzicom i opiekunom korzystającym ze zniżki rodzinnej ZKnW w okresie jej obowiązywania (w przypadku zwiedzania z jednym dzieckiem w wieku do 18. roku, jeden z opiekunów otrzymuje uprawnienie do zakupu biletu ulgowego, w przypadku zwiedzania przez więcej niż jedno dziecko, zniżka dotyczy dwóch opiekunów).
 16. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zakupu biletu ulgowego są:
a) Legitymacja szkolna, słuchacza, studencka lub doktoranta, karta ISIC (International Student ldentity Card), karta EURO26.
b) Legitymacja międzynarodowa nauczycielska ITIC.
c)  Legitymacja służbowa przysługująca: nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, w tym publicznych szkół wyższych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wydana przez uprawniony do tego organ.
d) Legitymacja emeryta, rencisty lub rencisty socjalnego lub dokument potwierdzający wiek.
e) Legitymacja lub orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
f)  Zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie lub status osoby represjonowanej.
g)  Legitymacja Membership Card AICA.
h)  Legitymacja potwierdzająca przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami", odznaki honorowej
„Zasłużony działacz kultury", odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej" lub wyróżnienia tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej".
i)  Karta Dużej Rodziny, Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Karta Krakowska.
j)  Pisemna zgoda lub indywidualne upoważnienie Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu uprawniające do zakupu biletu ulgowego.

Zwolnienie z opłaty przy zakupie biletu przysługuje:

 1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
 2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz pracownikom muzeów znajdujących się w Wykazie Muzeów MKiDN, działających w oparciu o statut bądź regulamin uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego opublikowanym na stronach ministerialnych (wykaz nie jest tożsamy z Państwowym Rejestrem Muzeów).
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
 5. Członkom Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
 6. Osobom posiadającym Kartę Polaka.
 7. Weteranom i weteranom poszkodowanym.
 8. Dziennikarzom.
 9. Osobom niepełnosprawnym wraz z rodzicami lub opiekunami faktycznymi posiadającymi Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem Ueden opiekun na jedno dziecko).
 10. Przewodnikom posiadającym ważne uprawnienie do oprowadzania grup turystycznych po wystawach i trasach plenerowych ZKnW.
 11. Dzieciom do lat 7 (wiek 0-6 lat), do siódmych urodzin.
 12. Opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 uczniów).
 13. Pracownikom naukowym wraz ze studentami w celu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych zgodnie z zawartymi porozumieniami lub uzyskaną zgodą Dyrekcji.
 14. Innym osobom upoważnionym przez Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu do wstępu bezpłatnego.
 15. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnienia z opłaty są:
a) Legitymacja poświadczająca nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
b) Legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz muzeów znajdujących się w Wykazie Muzeów MKiDN, działających w oparciu o statut bądź regulamin uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego opublikowany na stronach ministerialnych (wykaz nie jest tożsamy z Państwowym Rejestrem Muzeów).
c) Legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS.
d) Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
e) Legitymacja członkowska Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
f) Karta Polaka.
g) Legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.
h) Legitymacja dziennikarska lub prasowa.
i) Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.
j) Legitymacja potwierdzająca status przewodnika uprawnionego do oprowadzenia po wystawach i trasach plenerowych Zamku Królewskiego na Wawelu.
k) Dokument potwierdzający wiek dziecka (w przypadkach spornych).
I)  Pisemna zgoda lub indywidualne upoważnienie Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu do zwolnienia z opłaty.

V. Regulacje dotyczące rezerwacji biletów oraz usług dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych na zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Zgłoszenia rezerwacji zwiedzania przyjmuje biuro rezerwacji tel 12 4221697; email: rezerwacja@wawelzamek.pl 
 2. Zwiedzanie z przewodnikiem „na życzenie" dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych możliwe jest tylko po uprzedniej rezerwacji.
 3. Turysta indywidualny może dokonać rezerwacji biletów tylko wraz z usługą przewodnicką. Ewentualnej rezerwacji  samych biletów, bez usługi przewodnickiej, Biuro Rezerwacji dokonuje dla osób o szczególnych potrzebach oraz dla grup powyżej 5 osób. Rezerwacje dla osób indywidualnych, inne niż opisane powyżej, dokonywane są w miarę możliwości biura. W pozostałych przypadkach zalecany jest zakup biletów on-line.
 4. Rezerwacje w formie pisemnej przyjmowane są najpóźniej 14 dni przed datą zwiedzania, zamówienia zgłaszane w późniejszym terminie (do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania) wymagają kontaktu telefonicznego lub osobistego. Gdy istnieje taka możliwość (dostępność biletów oraz przewodnika), Biuro Rezerwacji może przyjąć rezerwację na dzień bieżący.
 5. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia.
 6. Zgłoszenie zostanie potwierdzone najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia.
 7. W przypadku zwiedzania grupowego z przewodnikiem, grupy (z wyjątkiem dzieci w wieku przedszkolnym i z grup nauczania początkowego) liczące powyżej 8 osób zobowiązane są do korzystania ze słuchawek w trakcie zwiedzania. Zwolnienie z tego obowiązku możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach na podstawie decyzji kierownika DORT lub kierowników zespołów.
 8. Niewykupienie rezerwacji w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, z jednoczesnym obciążeniem zamawiającego kosztami biletów, przewodnika i lekcji muzealnej. Rezygnacja z rezerwacji (w tym z jej części) bez ponoszenia konsekwencji finansowych może nastąpić do trzech dni poprzedzających dzień zwiedzania, rezygnacja w późniejszym terminie powoduje obciążenie zamawiającego pełnymi kosztami rezerwacji. Indywidualnie, na drodze reklamacji drogą mailową, rozpatrywana jest możliwość odstąpienia od obciążenia ze względu na uzasadnione przypadki losowe. Jeśli uprzednio nie została dokona płatność za rezerwacje, możliwa jest, również w dniu zwiedzania, zmiana liczby zarezerwowanych biletów (maksymalnie do 10 % liczby).
 9. Prawo oprowadzania po wystawach i trasach Zamku posiadają tylko zweryfikowani przewodnicy wewnętrzni albo zewnętrzni, wyłonieni w postępowaniu PZP, posiadający aktualne uprawnienia - wpisani na listę przewodników ZKnW oraz zaopatrzeni w imienny identyfikator ZKnW i stosujący się do obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług Przewodnickich i Edukacyjnych.
 10. Prawo do prowadzenia lekcji muzealnych w Zamku mają tylko zweryfikowani edukatorzy, wyłonieni w wyniku rekrutacji, posiadający aktualne uprawnienia - wpisani na listę edukatorów ZKnW oraz zaopatrzeni w imienny identyfikator ZKnW i stosujący się do obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług Przewodnickich i Edukacyjnych.
 11. Prawo do prowadzenia wydarzeń edukacyjnych i interpretacyjnych w Zamku, oprócz pracowników Zamku, posiadają osoby uprawnione do tego za pośrednictwem odpowiedniej umowy o współpracy, umowy wolontariackiej bądź umowy cywilno-prawnej.
 12. W przypadku, stwierdzenia przez pracowników ZKnW faktu oprowadzania osób indywidualnych lub grupy przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień zgodnych z punktami 9-11, pracownik może wezwać do zaprzestania oprowadzania. W przypadku niedostosowania się do nakazu, może zostać wezwany pracownik Straży Zamkowej, który dopilnuje opuszczenia wystawy przez osobę nieuprawnioną do oprowadzania.
 13. Na poszczególnych wystawach obowiązuje ograniczenie co do liczby osób w grupie (szczegółowe informacje znajdują się w Biurze Rezerwacji). Grupy zorganizowane, liczące więcej niż wskazana na danej wystawie maksymalna liczba osób, będą dzielone na mniejsze grupy.

VI. Regulacje dotyczące zwrotów biletów

 1. Zwrot niewykorzystanego biletu może być dokonany tylko:
  a) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych lub organizacyjnych nastąpiło wyłączenie lub wcześniejsze zamknięcie wystawy, zarejestrowane i potwierdzone po dokonaniu sprzedaży biletu w kasie biletowej, (nie dotyczy biletów łączonych).
  b) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych lub organizacyjnych odwołano trasę specjalną, trasę plenerową, zwiedzanie z przewodnikiem lub lekcję muzealną, zarejestrowane i potwierdzone po dokonaniu sprzedaży biletu w kasie biletowej.
  c)  Po rozpatrzeniu reklamacji -w uzasadnionych przypadkach losowych, uniemożliwiających kontynuację zwiedzania.
  W pozostałych sytuacjach, nieuwzględnionych w punkcie VI., nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego biletu. W wyjątkowych sytuacjach bilet, za zgodą Kierownika DORT lub Kierownika Zespołu, może być wykorzystany w innym terminie.
 2. Turysta indywidualny może zwrócić w uzasadnionych przypadkach losowych (np. nagła choroba) bilet wstępu na wystawę zakupiony w kasie ZKnW najpóźniej na pół godziny przed terminem zwiedzania, na który wystawiony jest bilet (z wyjątkiem przyczyn stojących po stronie ZKnW, powodujących brak dostępności danej wystawy czy innego wydarzenia). Decyzja o uznaniu przypadku za uzasadnioną sytuację losową należy wyłącznie do ZKnW. W sytuacji chęci zwrotu biletu w terminie późniejszym niż wskazany powyżej, konieczne jest złożenie reklamacji, rozpatrywanej do 14 dni.
 3. Bilet zakupiony on-line nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach losowych, rozpatrywanych indywidualnie, zakupione bilety podlegają zwrotowi najpóźniej na 24 godziny przed datą zwiedzania lub uczestnictwa w wydarzeniu. Zgłoszenie zwrotu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://bilety.wawel.krakow.pl/index.php/product  (z wyjątkiem przyczyn stojących po stronie ZKnW, powodujących brak dostępności danej wystawy lub innego wydarzenia). Szczególne przypadki rozpatrywane są indywidualnie na drodze reklamacji mailowej do 14 dni. Bilety zakupione on-line nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inne zwiedzanie lub wydarzenie, czy też inny termin zwiedzania lub wydarzenia.
 4. Nie ma możliwości dokonania zwrotu biletów na trasy i wydarzenia łączone (dotyczące więcej niż jednej wystawy), takich jak np. Bilet dla Pasjonata. W przypadku wydarzeń oraz tras jedyny wyjątek dotyczy przyczyn stojących po stronie ZKnW, powodujących brak dostępności wydarzenia czy trasy. Brak dostępności danej wystawy lub jej części w danym terminie nie jest podstawą do zwrotu biletów rocznych i łączonych.
 5. Zwrot biletu zakupionego w kasie biletowej możliwy jest wyłącznie po okazaniu biletu oraz paragonu fiskalnego lub faktury albo potwierdzenia zakupu za pomocą karty.
 6. Zamek nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie biletów, za brak możliwości wzięcia udziału w zwiedzaniu, wydarzeniu z przyczyn niezawinionych przez Zamek.

VII. Zasady zwiedzania

 1. Zwiedzających wystawy obowiązują regulacje zawarte w Regulaminie Wzgórza Wawelskiego, a ponadto na wystawach zabrania się:
  a) wnoszenia ostrych przedmiotów, broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu.
  b) rozmawiania przez telefon komórkowy.
  c) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
  d) wchodzenia na dywany i siadania na meblach.
  e) zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka.
  f) palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i używania otwartego ognia.
  g) jedzenia i picia.
  h) ślizgania się po posadzkach.
  i) wnoszenia bez zgody ZKnW na ekspozycje i cały teren Wzgórza Wawelskiego urządzeń nagłaśniających.
 2. Przed wejściem na wystawy należy obowiązkowo pozostawić w przechowalni bagażu plecaki, torby, torebki oraz ewentualne inne przedmioty o wymiarach przekraczających którykolwiek ze wskazanych wymiarów: podstawa 35 cm, wysokość 25 cm x szerokość 15 cm, nosidełka na stelażu, parasole, kijki, wózki dziecięce.
 3.  Zamek nie ponosi odpowiedzialności za wrażliwe lub wartościowe przedmioty pozostawiane w bagażu
 4. przekazanym do przechowalni lub też w innych miejscach na terenie Zamku.
 5. Bilet zakupiony w kasie lub w automacie biletowym należy okazać Pracownikowi Recepcji Wystawy przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. W przypadku biletu rocznego, należy okazać również dokument tożsamości zgodny z danymi wskazanymi na bilecie.
 6.  W przypadku zakupu biletu drogą elektroniczną walidacja odbywa się na podstawie sczytania kodu z papierowego wydruku biletu lub z wyświetlacza urządzenia mobilnego - po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu. W przypadku zakupu biletu ulgowego lub pobrania biletu bezpłatnego należy okazać również dokument uprawniający do stosownej ulgi.
 7.  Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. Przechodzenie grup z sali do sali reguluje dyżurujący pracownik Zamku. Pierwszeństwo ma grupa opuszczająca salę; niedozwolone jest mijanie się grup w przejściach. Wyjątek stanowią zajęcia edukacyjne, organizowane przez Dział Edukacji i Dział Interpretacji Sztuki, w ramach których grupy prowadzone są przez edukatorów według indywidualnego schematu przemieszczania się.
 8.  W wybranych salach ZKnW mogą przebywać równocześnie tylko pojedyncze grupy zwiedzających z przewodnikiem. Należy się w tym zakresie kierować wytycznymi pracowników, w tym opiekunów ekspozycji. W salach Kazimierza Wielkiego i Poselskiej mogą przebywać dwie grupy, w sali Senatorskiej mogą przebywać trzy grupy jednocześnie. Na terenie Zamku należy się stosować do uwag i poleceń obsługi Zamku oraz pracowników Straży Zamkowej.
 9.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu, zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zbiorów lub osób, zakłócających porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 10.  Na wystawach stałych i czasowych Zamku Zwiedzający mają prawo wykonywania pamiątkowych fotografii i filmów amatorskich - bez użycia lamp błyskowych, statywów oraz tzw. selfie-sticków.
 11.  W celu umożliwienia zwiedzania wystaw osobom z niepełnosprawnościami Zamek może udostępnić zwiedzającym wózki inwalidzkie. Osoby korzystające z tej możliwości zwracają wózek w miejscu, w którym został udostępniony.
 12.  Osoby z niepełnosprawnościami mogą zwiedzać wystawy w towarzystwie psów asystujących (w rozumieniu Art. 2 pkt. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).
 13.  ZKnW realizuje specjalne oprowadzania grup młodzieży izraelskiej realizowane w ramach Umowy zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r.

VIII. Ochrona Danych Osobowych

Przestrzeń wystaw objęta jest monitoringiem w1zyJnym w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania danych zbieranych przy pomocy systemu monitoringu jest wypełnienie obowiązku prawnego oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 pkt. 1. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełna klauzula informacyjna oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: wawel.krakow.pl/rodo. Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie do 30 dni a następnie nadpisywane.


IX. Szczególne zasady obowiązujące na wypadek ogłoszenia stanów nadzwyczajnych

 1. Na wypadek ogłoszenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanów nadzwyczajnych, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia i konserwacji zbiorów oraz dążeniem do zapewniania maksymalnej ochrony pracowników i zwiedzających Zamek może wprowadzać szczególne regulacje dotyczące ilości osób na trasach zwiedzania oraz uczestniczących w wydarzeniach, sposobu przemieszczania się oraz zasad zachowania na terenie wystaw, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Wprowadzono w życie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 67 z dnia 14 czerwca 2024 roku.