Regulamin udostępniania fotografii

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a. Zamek Królewski na Wawelu: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 21/92, NIP: 675-000-44-59, Regon: 000276009.

b. Wnioskodawca: składający zamówienie za pomocą wniosku (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

c. Ponowne wykorzystywanie: wykorzystywanie przez Wnioskodawcę fotografii w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona fotografia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu danych sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352). Ponownego wykorzystywania nie stanowi udostępnianie lub przekazywanie fotografii innym podmiotom wykonującym zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. Nie stanowi ponownego wykorzystywania udostępnianie lub przekazywanie fotografii między instytucjami kultury oraz nauki.

I Procedura

 1. Zamek Królewski na Wawelu udostępnia bezpłatnie fotografie do ponownego wykorzystania na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie znajdujące się we wniosku pola. Podpisany wniosek należy przesłać w formie papierowej na adres korespondencyjny Zamku Królewskiego na Wawelu: Wawel 5, 31-001 Kraków lub elektronicznie w postaci skanu na adres: zamek@wawelzamek.pl. Numer wykazu akt Zamku Królewskiego na Wawelu nadany przez kancelarię staje się numerem wniosku.
 2. Zamek Królewski na Wawelu udostępnia bezpłatnie fotografie w postaci plików cyfrowych w posiadanym formacie TIFF lub JPG. Fotografie przekazywane są w sposób i w formie wskazanej we wniosku.
 3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku (niewypełnienie wymaganych pól) Zamek Królewski na Wawelu wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpoznany w tym terminie, Zamek Królewski na Wawelu zawiadomi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 5. Zamek Królewski na Wawelu nie udostępnia plików:
  - surowych
  - w innych formatach niż TIFF i JPG
  - interpolowanych (powiększanych – skalowanych)
  - szparowanych (wycinananych z tła)

II Postanowienia ogólne

 1. Zamek Królewski na Wawelu może ograniczyć prawo ponownego wykorzystywania fotografii w przypadkach wskazanych w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, m.in. w przypadku:
  a. fotografii powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Zamku Królewskiego na Wawelu, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
  b. fotografii, do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.) przysługują podmiotom innym niż Zamek Królewski na Wawelu;
  c. fotografii będących w posiadaniu Zamku Królewskiego na Wawelu, w przypadku, gdy pierwotnym właścicielem praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł;
 2. Warunki ponownego wykorzystywania fotografii określa się odrębnie dla każdego wniosku. Zamek Królewski na Wawelu może określić dodatkowe warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie fotografii:
  a. w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
  b. do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędących własnością Zamku Królewskiego na Wawelu.
 3. Zamek Królewski na Wawelu może odmówić udostępnienia fotografii do ponownego wykorzystywania w przypadku jeżeli ich wykonanie, przygotowanie lub przekazanie w sposób zgodny z wnioskiem spowodowałby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 4. Wnioskodawca nie ma prawa do wykorzystywania udostępnionych fotografii w sposób odmienny niż określony we wniosku oraz nie może tego prawa odstępować odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.
 5. W przypadku rozpowszechniania fotografii udostępnionej do ponownego wykorzystywania Wnioskodawca zobowiązany jest do:
  a. poinformowania o źródle pozyskania fotografii (Zamek Królewski na Wawelu),
  b. poinformowania o autorach fotografii zgodnie z informacjami podanymi przez Zamek Królewski na Wawelu.

III Cennik i opłaty

 1. Fotografie udostępniane są nieodpłatnie z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.
 2. Zamek Królewski na Wawelu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie fotografii w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania fotografii w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania fotografii. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania fotografii.
 3. Fotografie do celów innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym są udostępniane odpłatnie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku odpłatnego udostępnienia fotografii, Zamek Królewski na Wawelu wystawia Wnioskodawcy fakturę proforma. Po wpłynięciu opłaty na rachunek Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamek Królewski na Wawelu przesyła Wnioskodawcy fotografie i fakturę.

IV Postanowienia końcowe

 1. W wypadku, gdy wniosek dotyczy fotografii, których Zamek Królewski na Wawelu nie posiada, Zamek może złożyć Wnioskodawcy ofertę odpłatnego wykonania fotografii.
 2. Na koszty wykonania nowej fotografii składa się:
  - przygotowanie obiektu do fotografowania (np. transport, rozramowanie, zabiegi konserwatorskie)
  - wykonanie i obróbka zdjęcia cyfrowego
  - ewentualne ustalenia praw do depozytów, praw autorskich
  - ewentualne koszty przesyłki i nośników danych
  - dodatkowe koszty w wypadku wykorzystania w celach innych niż niekomercyjne

Załącznik nr 2

Cennik udostępniania fotografii do celów innych niż niekomercyjne
o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym oraz wykonania nowej fotografii

 • Udostępnienie fotografii za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do celów komercyjnych:
  95,93 netto / 22,07 VAT / 118,00 brutto
 • Udostępnienie fotografii na nośniku cyfrowym: 139,84 netto / 32,16 VAT / 172,00 brutto
Opłata dla podmiotu, który wnioskuje o ponowne wykorzystanie posiadanej już przez niego fotografii w zapisie cyfrowym wynosi 50 % opłaty podstawowej

 • Wykonanie nowej fotografii cyfrowej: 121,95 netto / 28,05 VAT / 150,00 brutto

W uzasadnionych przypadkach Zamek Królewski na Wawelu zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych opłat za wykonanie nowej fotografii wynikających z poniesionych kosztów.

Plik do pobrania

W pliku do pobrania znajduje się treść regulaminu wraz z załącznikami: formularzem oraz aktualnym cennikiem.