Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Ślubne sesje zdjęciowe

Regulamin Ślubnych Sesji Zdjęciowych na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu
 1. Wykonanie sesji ślubnej jest możliwe:
  - na terenie Ogrodów Królewskich
  - na krużgankach 
  - we wnętrzach Zamku tj. w trzech pomieszczeniach: Sala Poselska, Sala Pod Ptakami oraz Sala Kolumnowa.
 2. Sesje we wnętrzach mogą odbywać się wyłącznie w poniedziałki w godz.: 8.00–11.00.
 3. Zamek z przyczyn konserwatorskich lub technicznych może tymczasowo wskazać inne pomieszczenia niż określone w pkt. 1.
 4. Sesja zdjęciowa we wnętrzach musi odbywać się z zachowaniem wytycznych konserwatorskich, które zostaną podane do wiadomości uczestnikom sesji zdjęciowej.
 5. Opłata za wykonanie jednorazowej sesji zdjęciowej wynosi:
  a) na terenie Ogrodów Królewskich - 400,00 + VAT;
  b) na Krużgankach - 400,00 + VAT;
  c) we wnętrzach Zamku 1000, 00 + VAT 
  - liczona odrębnie dla każdego z tych miejsc.
 6. Maksymalny czas trwania sesji zdjęciowej wynosi 3 godziny. W razie przekroczenia ustalonego limitu 3 godzin Zamek Królewski uprawniony będzie do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zdjęć.
 7. Wykonanie sesji ślubnej na terenie Ogrodów Królewskich oraz na Krużgankach możliwe będzie po wykupieniu biletu w Biurze Rezerwacji (cena biletu stanowi równowartość opłaty wskazanej w pkt 5 lit. a i b).
 8. Wykonanie sesji ślubnej we wnętrzach Zamku, będzie możliwe po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty przelewem na nr konta: 86 1130 1150 0012 1269 5620 0001. Zgody udziela kierownik lub wyznaczony pracownik Działu Organizacji Imprez nr tel. 604 972 001; adres poczty elektronicznej: hubert.piatkowski@wawelzamek.pl wraz z udzieloną zgodą Dział Organizacji Imprez może przesyłać na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Parę Młodą formularz umowy. Dowód uiszczenia opłaty oraz podpisana umowa stanowią podstawę do zrealizowania sesji zdjęciowej we wnętrzach Zamku. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez osobę o której mowa wyżej, po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia opłaty podanej w pkt. 1 regulaminu.
 9. Podczas realizacji sesji ślubnej we wnętrzach Zamku osobom wskazanym w pkt. 11 towarzyszył będzie wyznaczony pracownik Zamku.
 10. W przypadku dokonania sesji ślubnej bez uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 5 pobrana będzie opłata w wysokości 1500,00 zł.
 11. W opłatę wliczony jest wstęp dla Pary Młodej i fotografa oraz dla jednej osoby w charakterze asystenta fotografa. Pozostałe osoby uczestniczące w sesji zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wstęp, według obowiązującego cennika. Para Młoda wraz z fotografem i asystentem zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu oraz warunków umowy.
 12. Ślubne sesje zdjęciowe we wnętrzach Zamku wymagają rezerwacji terminu, który zostanie określony w umowie. W przypadku niemożności zrealizowania sesji w ustalonym terminie, na wniosek Pary Młodej zostanie wyznaczony dodatkowy termin z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Zamku.
 13. Sesje zdjęciowe można wykonywać w godzinach otwarcia Ogrodów Królewskich i Krużganków; sesje poza godzinami otwarcia wymagają osobnych ustaleń.
 14. Realizacja sesji ślubnej będzie możliwa, o ile:
  - nie zakłóca ona ruchu turystycznego i nie przeszkadza Zwiedzającym,
  - nie wyrządza szkody innym Zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych a w szczególności wizerunku),
  - materiał fotograficzny lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych, marketingowych chyba, że zostanie na nie wydana osobna pisemna zgoda Dyrekcji Zamku
  - odbywa się zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez pracownika Zamku.
 15. W przypadku publikacji w/w materiałów fotograficznych (Internet, wydawnictwa książkowe, albumy itp.), wymagane jest zamieszczenie przy nich informacji w brzmieniu: ,,Zamek Królewski na Wawelu”.
 16. Zamek Królewski na Wawelu nie zapewnia fotografa.
 17. Zabronione jest fotografowanie systemów zabezpieczeń Zamku.
 18. Zakup biletu i podpisanie umowy oznacza akceptację Regulaminu Wzgórza Wawelskiego dostępnego na stronie internetowej.
 19. Zamek nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie w czasie wykonywania sesji dóbr osobistych Zwiedzających lub za wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych lub filmowych.