Prace budowlane w zamku w Pieskowej Skale obejmujące remont konserwatorski kaplicy Św. Michała oraz pomieszczeń na parterze skrzydła południowego Zamku wraz z przebudową instalacji oraz budową nowej wystawy stałej "Kultura Staropolska"

DZZP-282-3/21 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym wariant II

„PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGAJĄCYMI ORAZ REMONT KONSERWATORSKI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE SKRZYDŁA POŁUDNIOWEGO ZAMKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ORAZ BUDOWĄ NOWEJ WYSTAWY STAŁEJ „KULTURA STAROPOLSKA”
Zamówienie  realizowane będzie w ramach Projektu pn. „Wielokulturowa Rzeczpospolita-Zamek Pieskowa Skała” w ramach programu „KULTURA”/MECHANIZM FINANSOWY EOG 2014-2021

Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym

Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego