WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO W OBRĘBIE RYZALITU POŁUDNIOWEGO, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU W SZCZEGÓLNOŚCI REMONTU FRAGMENTU PODZIEMI ORAZ KONDYGNACJI PIWNICY - ETAP I i II.- nr sprawy: DZZP-282-7/21

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym .

Informacja o wszczęciu postępowania