OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Krakus

dla klas V i VI szkół podstawowych
Konkurs przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Jego celem jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania miasta, jego zabytków, historii, tradycji i legend.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2013 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

VIII edycja – 2019/2020

W związku z przedłużającym się okresem zamknięcia szkół jesteśmy zmuszeni przesunąć finał konkursu.
O terminie (uzależnionym od decyzji ministerstwa ) poinformujemy na stronach organizatorów.

REGULAMIN VIII EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE 
„KRAKUS” 2019 / 2020

 1. Organizatorami konkursu są:
 • Zamek Królewski na Wawelu
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych.

 2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak lekcja muzealna oraz gra terenowa po Krakowie.

 3. Konkurs każdego roku objęty jest Honorowymi Patronatami Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 4. Konkurs przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Temat tegorocznej edycji:
  Kraków świadkiem historycznych wydarzeń i uroczystości.

 5. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje i mapki.

 6. Ważne terminy:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 2 stycznia do 25 lutego 2020 roku
 • I etap (szkolny) – 6 maja (środa) 2020. 
  Uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie swoich szkół.
 • II etap (finał) – 28 maja (czwartek) 2020
  Finaliści będą uzupełniali testy konkursowe w salach Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu w dwóch turach: o godz. 10.00 oraz o godz. 12.00.
  Szczegółowe informacje o podziale na grupy zostaną podane drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem finału.
 • Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 16 czerwca (wtorek) 2020 o godz. 10.00 w salach Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu.
 1. Wyniki testów laureatów finału (I, II, III miejsca oraz uczniów wyróżnionych) ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu do dwóch tygodni po zakończeniu finału.
  Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody będzie można również odebrać do końca czerwca 2020 roku w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer 12 4225155 wew. 325, poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-12.00 oraz 14.00-15.00.
 2. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy lub kółka historycznego do konkursu w terminie od 2 stycznia do 25 lutego 2020 roku poprzez rejestrację na stronie Konkursu.
  Każda klasa powinna zostać zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Przeprowadzenie na terenie szkoły w dniu 6 maja 2020 roku I etapu konkursu, polegającego na wypełnieniu testu przez uczniów zgłoszonych klas. Szkoła ustala godzinę,
  o której wszystkie klasy biorące udział w konkursie będą pisały test.
  Testy będą przesyłane 4 maja 2020 roku, w godzinach 9.00–15.30 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu.
  Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
  Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciel we własnym zakresie organizuje dogrywkę i wyłania jednego ucznia.
  Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można było nim nagrodzić uczniów, którzy w klasie zdobyli II i III miejsce oraz wyróżnienia.

 • a/ Nauczyciel wyłania z klasy finalistę (jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów).
  LUB Nauczyciele danej szkoły za obopólnym porozumieniem wyłaniają najlepszych uczniów, (którzy uzyskali najwięcej punktów) niezależnie od przynależności do klasy. Ilość reprezentantów musi się jednak zgadzać z ilością zgłoszonych klas.
 • b/ W przypadku zgłoszenia uczniów klas V i VI (w ramach wspólnego szkolnego kółka historycznego) możliwe jest wyłonienie dwóch finalistów: jednego z klasy V, jednego
  z klasy VI
  LUB decyzją nauczyciela – dwóch uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.
 • Nauczyciel rejestruje finalistę najpóźniej do 15 maja, na stronie internetowej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do finału – link zostanie Państwu przesłany na email podany w zgłoszeniu.

 • Uczniowi, który bierze udział w finale (28 maja) powinna towarzyszyć osoba dorosła.

 • Prosimy o dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.
 1. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

 2. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 wew. 325 w godz. 9.00-12.00, 14.00-15.00.

 3. Integralną częścią konkursu mającą na celu przygotowanie do niego uczniów są:
 • lekcja muzealna – w Zamku Królewskim na Wawelu[1].
  Rezerwacja od 2 stycznia 2020 – Dział Oświatowy: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek-piątek godz. 9.00-12:00, 14.00-15.00).
  Lekcje muzealne prowadzone będą od 25 lutego 2020 roku.  
 • gra terenowa – realizowana przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w terminach 8 lub 24 kwietnia 2020 (do wyboru)[2].
  Rezerwacja od 2 stycznia do 20 marca 2020 – poprzez formularz internetowy znajdujący się pod linkiem: Zgłoszenie do gry terenowej po Krakowie

W zgłoszeniu należy podać: numer lub nazwę szkoły, ilość uczniów, nazwisko nauczyciela, adres
e-mailowy i telefon kontaktowy nauczyciela oraz wybrany termin. Liczba grup mogąca brać udział w danym terminie jest ograniczona, dlatego wybór dogodnego terminu zależy od kolejności zgłoszeń.

 1. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
 • Jan M. Małecki „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie

KRAKÓW W POLSCE WCZESNOPIASTOWSKIEJ (X i XI w.)
- W Tyńcu i na Wawelu
- Tragiczny zatarg króla z biskupem

W ROZDROBNIONYM PAŃSTWIE (1138-1320)
- Lokacja na prawie niemieckim

DWA WIEKI ROZKWITU (1320-1506)
- Stolica zjednoczonego Królestwa
- Święta królowa i odnowienie Akademii

W BLASKU KULTURY ODRODZENIA
- Na dworze króla Zygmunta
- Schyłek Świetności
- Życie codzienne w renesansowym Krakowie

STOLICA OPUSZCZONA (1609-1795)
- W przededniu katastrofy
- Po „potopie”

 • Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat

SPACERY (wybrane informacje):
- Spacer pierwszy – informacje o Drodze Królewskiej, Janie Matejce, Bractwie Kurkowym, ulicy Floriańskiej, legenda o hejnale z wieży Mariackiej;
- Spacer drugi – informacje o Kościele Mariackim, Wieży Ratuszowej, Sukiennicach, kamienicach, uroczystościach na Rynku, uczcie u Wierzynka, legenda o rycerzach księcia Probusa;
- Spacer trzeci – informacje o Placu Wszystkich Świętych
- Spacer czwarty – informacje o Katedrze, ul. Kanoniczej, dzwonie „Zygmunt”, mieczu zwanym Szczerbcem, Stańczyku i życiu dworu królewskiego

 • Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
- O królewskiej uczcie Mikołaja Wierzynka
- O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował
 • Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
- O dzwonie, którego głos rozlega się nad całym krajem
- O panu Twardowskim, co się z diabłem bratał
- O królu Bolesławie i biskupie Stanisławie
 1. Pytania konkursowe będą układane na podstawie podanej literatury, lekcji muzealnej i gry terenowej.

 2. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
  Anna Burzyńska
  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4
  31–142 Kraków, ul. Krowoderska 8
  tel. 695 99 65 66 (godz. 16:00 – 17:30)
  e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu prowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętej w tym zakresie polityki dotyczącej ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków;

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@wawel.org.pl
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator w związku z organizacją konkursu „Krakus” udostępnia dane osobowe uczestników Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
  w Krakowie. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Organizatorów w ramach konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 1. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wawel.org.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

1 Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny, cena: 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych: 3 zł
od dziecka i 30 zł od grupy. Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.

2  Gra terenowa - trwa ok. 3 godzin. Cena 10 zł od ucznia. Szczegółowe informacje o grze pojawią się na stronie www.sto64.krakow.pl w zakładce SZKOŁA DLA MIASTA/Krakus, w drugiej połowie marca. Dwa dni przed grą należy sprawdzać informacje na stronie szkoły dotyczące ewentualnej zmiany terminu gry w przypadku złych warunków pogodowych w dniu, w którym ma się odbyć gra.

Regulamin Konkursu