Krakusek

dla klas III szkół podstawowych
Konkurs wiedzy o Krakowie. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz udział w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po mieście i rodzinna gra terenowa.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2006 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

XVII EDYCJA

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu.
Temat: Mury, baszty, fosy…, czyli jak Wawelu i Krakowa w dawnych wiekach broniono.
Formularz rezerwacji będzie aktywny od 6 września.

Regulamin XVII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE KRAKUSEK 2021 / 2022

 1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO oraz Akademia Żakowska.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna na Wawelu, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra terenowa.
 4. Temat tegorocznej edycji Mury, baszty, fosy…, czyli jak Wawelu i Krakowa w dawnych wiekach broniono.
 5. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.
 6. Ważne terminy:
  Ogłoszenie: 1 września 2021
  Zgłoszenie klasy do konkursu: od 6 września do 17 października 2021
  I etap (szkolny): 12 stycznia (środa) 2022 – uczniowie testy konkursowe będą uzupełniali na terenie swoich szkół
  II etap (finał): 23 marca (środa) 2022 – laureaci testy konkursowe będą uzupełniali na Zamku Królewskim na Wawelu
  Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 5 kwietnia (wtorek) 2022 na Zamku Królewskim na Wawelu.
  Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca.
  Nagrody można również odebrać do końca maja w Dziale Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 w. 450 lub 325 w godz. 9.00-12.00, 14.00-15.00.
 7. Warunki uczestnictwa:
  • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 6 września do 17 października 2021 poprzez rejestrację na stronie Zamek Królewski na Wawelu - Konkursy. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela.
  Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
  • Skorzystanie z aktywnych form poznawania Krakowa, jego dziejów, zabytków i legend – wrzesień 2021 – styczeń 2022 (wycieczka i lekcja muzealna) oraz marzec 2022 (gra terenowa).
  • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły, w dniu 12 stycznia 2022, polegającego na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie swojej szkoły powinny pisać test o tej samej godzinie.
  • Testy będą przesyłane 10 stycznia 2022 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
  • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go, najpóźniej do 11 lutego 2022, przez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany e-mailem.
  Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu zostanie przesłany wzór dyplomu, aby można nim było nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.
  • Udział laureatów etapu szkolnego w finale; uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
  • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego. Prosimy też o przyniesienie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej przesłanej wraz z testami przez organizatorów. Pomoże ona w usprawnianiu organizacji konkursu w następnych latach.
 8. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 9. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą:
  Lekcja muzealna w Zamku Królewskim na Wawelu (1)
  Rezerwacja lekcji od 6 września – Dział Rezerwacji Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 16 97 (poniedziałek-piątek godz. 9.00 -17.00), e-mail rezerwacja@wawelzamek.pl
  Lekcje będą prowadzone od 14 września.
  Wycieczka po Krakowie pt. Na straży podwawelskiego grodu – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską (2)
  Rezerwacja od 1 września (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów) – Akademia Żakowska: tel. kom. 515 076 126, 511 727 104 albo formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl, akademiazakowska.edu@gmail.com lub tel. 12 635 40 70 (w godz. 14.00–18.00).
  Rodzinna gra terenowa (3) mająca na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę 19 lub w niedzielę 20 marca 2022 (do wyboru).
  Należy zgłaszać się do niej na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl najpóźniej tydzień przed terminem rozpoczęcia gry wpisując imię i nazwisko dziecka, nr szkoły oraz tel. kontaktowy i swój adres e-mailowy. Do udziału w grze zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników konkursu, którzy do finału się nie dostali, a także osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa. Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl
 10. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
  Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat
  SPACER I (do str. 16 włącznie – z informacją o Bramie Floriańskiej), II (do str. 32 włącznie z informacją o gołębiach oraz str. 35 z tekstem o Lajkoniku), z rozdziału III informacja o kościele św. Andrzeja, oraz spacer IV
  Jan Adamczewski „Opowieści Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:
  „O grocie króla Łokietka”
  „O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował”
  „O świętym Florianie – patronie Polski”
  Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat:
  „O podziemnym zamku na Wawelu i o śpiących rycerzach”
  „O hejnale z Mariackiej Wieży”
 11. Pytania konkursowe układane są na podstawie wiadomości zdobytych przez uczniów na wycieczce, lekcji muzealnej i z podanej wyżej literatury, pytania dla finalistów dodatkowo z gry terenowej po Krakowie.
 12. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Anna Burzyńska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, ul. Krowoderska 8, 31–142 Kraków, tel. 695 99 65 66 (godz. 15:00–16:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl
 13. Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu: www.wawel.krakow.pl; www.sto64.krakow.pl; www.akademiazakowska.pl 
WAŻNE
Dotyczy lekcji na Wawelu – w związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 liczba dzieci w grupie, na lekcji muzealnej, nie może być większa niż 15 uczniów + nauczyciel lub opiekun.
OBOWIĄZUJE:
 • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przez uczestników lekcji
 • Noszenie przez ucznia i nauczyciela/ opiekuna maseczki lub przyłbicy w trakcie zajęć na wystawach zamku
DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@wawel.org.pl
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator w związku z organizacją konkursu „Krakusek” udostępnia dane osobowe uczestników Akademii Żakowskiej, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie oraz Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Żakowską i Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 w ramach konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
  a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
  b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
  d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 8. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wawel.org.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.
(1) Lekcja muzealna trwa 90 minut, ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 grupy nie mogą być liczniejsze niż 15 osób cena: 150 zł od grupy (do 15 osób – uczniowie wraz z opiekunem). Klasy liczniejsze muszą zostać podzielone.

(2) Wycieczka trwa ok. 3 godziny; Przy możliwości prowadzenia zajęć w terenie dla szkolnych grup wycieczkowych koszt 20 zł/ucznia (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy grupie mniejszej niż 14 uczestników opłata wynosi 235 zł za grupę (do 13 uczestników). Jeśli wprowadzone zostaną ograniczenia, przewidujemy podział zgłoszonej grupy/klasy na mniejsze zespoły – maksymalnie dziesięcioosobowe z oddzielnymi prowadzącymi (zajęcia będą realizowane w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie: 200 zł za każdy taki zespół. Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki - do każdej klasy, która zgłosi chęć przygotowania się stacjonarnego, zostaną dostarczone odpłatne materiały: 2 prezentacje (animowana i PDF) ukazujące tematykę i trasę wycieczki (nagrane na płytce CD) oraz scenariusz zajęć + karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 80 zł + 8 zł/od każdego ucznia + koszt przesyłki pocztowej

(3) Gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób trwa ok. 3 godzin: cena 20 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).