OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Krakusek

dla klas III szkół podstawowych
Konkurs wiedzy o Krakowie. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz udział w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po mieście i rodzinna gra terenowa.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2006 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

KOMUNIKAT

W związku z przedłużającym się okresem zamknięcia szkół jesteśmy zmuszeni przesunąć finał konkursu.
O terminie (uzależnionym od decyzji ministerstwa) poinformujemy na stronach organizatorów.

XV edycja 2019/2020

REGULAMIN XV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE „KRAKUSEK” 2019/2020

 I.    Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO oraz Akademia Żakowska.

II.    Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych i ma zasięg regionalny.

III.    Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra terenowa.

IV.    Konkurs corocznie objęty jest honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.

V.    Temat tegorocznej edycji – UROCZYSTOŚCI PEŁNE SPLENDORU I MAJESTATU na WAWELU i w KRAKOWIE.

VI.    Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.

VII.    Ważne terminy:
1.  Zgłoszenie klasy do konkursu – od 9 września do 31 października 2019 r.
2.  I etap (szkolny) – 19 LUTEGO (środa) 2020 r. – uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie szkół;
3.  II etap (finał) – 26 MARCA (czwartek) 2020 r. – na Zamku Królewskim na Wawelu (laureaci będą uzupełniali testy konkursowe w salach Zamku Królewskiego na Wawelu w dwóch turach: o godzinie 10.00 oraz 12.00). Szczegółowe informacje o miejscu finału i podziale na grupy zostaną podane drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem finału.
UWAGA - ZMIANA TERMINU NA 16 KWIETNIA
 
4.  Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 23 KWIETNIA (czwartek) 2020 r. o godz. 10.00.
5.  Wyniki uzyskane przez laureatów finału ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu do trzech tygodni po zakończeniu finału. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca 2020 r. w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 wew. 451 lub 325 w godz. 9.00–12.00 oraz 14.00–15.00.

VIII.    Warunki uczestnictwa:

1.   Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 9 września do 31 października 2019 r. – wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie www.wawel.krakow.pl (zakładka – Edukacja).
Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wyłącznie przez nauczyciela wg podanego na stronie wzoru. Jeśli szkoła nie ma oznaczenia liczbowego (numeru) w tym miejscu prosimy o wpisanie miejscowości. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis adresu e-mailowego.

2.   Przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, w dniu 19 lutego 2020 r. będzie polegać na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie szkoły powinny napisać test o tej samej godzinie.

3.   Testy będą przesyłane 17 lutego 2020 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut.  W trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.

4.   Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go najpóźniej do końca lutego 2020 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany automatycznie na e–mail podany w zgłoszeniu.

5.   Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata.
Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można nim było nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.

6.   Podczas finału laureatom etapu szkolnego powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.

7.   Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.

8.   Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

IX.   Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy edukacji obejmujące:
a) lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu[1] pt. „UROCZYSTOŚCI PEŁNE SPLENDORU i MAJESTATU na WAWELU”.
Rezerwacja lekcji od 9 września – do 31 października 2019 r. – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek –piątek godz. 9.00–12.00; 14.00–15.00).
b) wycieczkę po Krakowie pt. „KRAKOWSKIE UROCZYSTOŚCI PEŁNE SPLENDORU i MAJESTATU” – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską[2].
Rezerwacja od 2 września 2019 r. (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów): tel. kom. 515 076 126, 511 727 104, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl lub drogą e-mailową: akademiazakowska.edu@akademiazakowska.pl
c) rodzinną grę terenową – mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów  I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę: 14 i 21 marca 2020 (do wyboru)[3].
Udział w grze należy zgłosić w okresie od 17 lutego do 5 marca 2020 r. poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie organizatora https://forms.gle/Do83VHmHMXaw2XWK7.
Do udziału w grze oprócz finalistów zapraszamy również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa.
Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na początku marca 2020 r.

X.     Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat;
SPACERY (wybrane informacje): 
  • Spacer pierwszy – informacje o Drodze Królewskiej, Janie Matejce, Bractwie Kurkowym, ulicy Floriańskiej
  • Spacer drugi – informacje o Kościele Mariackim, Wieży Ratuszowej, Sukiennicach, kamienicach, uroczystościach na Rynku, uczcie u Wierzynka
  • Spacer trzeci – informacje o Placu Wszystkich Świętych
  • Spacer czwarty – informacje o Katedrze, ul. Kanoniczej, dzwonie „Zygmunt”, mieczu zwanym Szczerbcem, Stańczyku i życiu dworu królewskiego
  • Spacer siódmy – informacje o Uniwersytecie Jagiellońskim, strojach profesorów, oprawinach, żakach, Collegium Maius
Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
  • O królewskiej uczcie Mikołaja Wierzynka
  • O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował
Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
  • O dzwonie, którego głos rozlega się nad całym krajem
  • O panu Twardowskim, co się z diabłem bratał
  • O kogucie i o skarbach w lochach Krzysztoforskich
XI.    Pytania konkursowe układane będą na podstawie wiadomości:
a)   z podanej literatury;
b)   zawartych w materiałach z lekcji muzealnej i wycieczki po Krakowie; do finału dodatkowo: z materiałów rodzinnej gry terenowej
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Anna Burzyńska
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im . Juliusza Słowackiego STO, ul. Krowoderska 8, 31–142 Kraków, tel. 695 99 65 66 (godz. 16:00  – 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

XII.     Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu:
www.wawel.krakow.pl
www.sto64.krakow.pl
www.akademiazakowska.pl

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.

2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów
prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31–001 Kraków;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących  danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@wawel.org.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c. publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
f. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Administrator w związku z organizacją konkursu „Krakusek” udostępnia dane osobowe uczestników Akademii Żakowskiej, dział KAMPU Spółdzielni Socjalnej w Krakowie oraz Społecznej Szkole  Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie. Udostępnienie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak wyrażenia takiej zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Żakowską i Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 w ramach konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
8. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:
 iod@wawel.org.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.

[1]     Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny; cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka
+ 30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.
[2]     Wycieczka trwa ok. 2,5-3 godziny; cena: 16 zł od dziecka (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci) lub opłatę w wysokości 220 zł za grupę (do 13 uczestników).
[3]     Rodzinna gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób  trwa ok. 3 godzin: cena 15 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).