Królewskie theatrum na wawelskim dworze

dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych
Udział w konkursie to możliwość samodzielnego opracowania scenariusza, zaprezentowania pomysłowych kostiumów, fantazyjnej scenografii, poznania pracy aktora teatralnego.

Ciekawa forma konkursu zachęca przede wszystkim do poznawania fascynujących legend i nie mniej interesującej historii wzgórza wawelskiego.

Organizowany od 2012 roku.
Współorganizator: Teatr „Groteska”

Komunikat

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Opiekunowie

Ze względu na przedłużające się zamknięcie szkół i z uwagi na Państwa bezpieczeństwo informujemy o odwołaniu tegorocznego konkursu „Królewskie Theatrum na Wawelskim Dworze”.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok, podczas IX edycji konkursu.

Organizatorzy
2020-05-06

REGULAMIN KONKURSU "KRÓLEWSKIE THEATRUM NA WAWELSKIM DWORZE" EDYCJA IX

 1. Organizator konkursu – Zamek Królewski na Wawelu 
  Partner – Teatr Groteska

 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, z placówek artystycznych (kółka teatralne, klasy I-III).

 3. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci wiadomości na temat legend, historii, życia codziennego mieszkańców wzgórza wawelskiego i Krakowa, rozwijanie zainteresowań teatralnych, doskonalenie i prezentacja warsztatu aktorskiego.

 4. Terminy konkursu:
 • przegląd spektakli 19 i 20 V 2020 – sale Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu. O dokładnej godzinie i dniu wystąpienia, grupy zostaną poinformowane drogą e-mailową.
 • gala konkursu 2 VI 2020 – sale Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu. O dokładnej godzinie przybycia, grupy zostaną poinformowane drogą e-mailową.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://wawel.krakow.pl/krolewskie-theatrum-na-wawelskim-dworze.
 
6. Warunki uczestnictwa:
a. Zgłoszenie klasy do konkursu do 10 V 2020 poprzez rejestrację na stronie: https://wawel.krakow.pl/krolewskie-theatrum-na-wawelskim-dworze
    Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wyłącznie przez nauczyciela danej klasy lub opiekuna kółka teatralnego.
b. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
 • imię i nazwisko wychowawcy lub opiekuna kółka teatralnego
 • adres e-mail szkoły, wychowawcy lub opiekuna kółka teatralnego
 • numer i nazwę szkoły, miejscowość
 • klasę lub grupę przedszkolną
 • telefon kontaktowy szkoły, wychowawcy lub opiekuna kółka teatralnego
 • liczbę zgłoszonych osób
c. Na adres mailowy konkursteatralny@wawel.org.pl należy podać:
 • tytuł spektaklu
 • imię i nazwisko aktora wraz z odgrywaną rolą
d. Wszyscy, których zgłoszenie zostanie przyjęte, zobowiązani są przybyć do Zamku Królewskiego na Wawelu w wyznaczonym terminie i zaprezentować przygotowany spektakl.
e. W dniu przeglądu spektaklu prosimy o przyniesienie oświadczeń dotyczących utrwalania wizerunku wysłanych przez organizatora.
 
7. Jury składać się będzie z przedstawicieli Zamku Królewskiego na Wawelu (trzech pracowników merytorycznych) oraz Teatru Groteska (dwóch aktorów). Decyzja jurorów dotycząca wyników konkursu jest ostateczna i nie podlega zmianie.

8. WYMAGANIA KONKURSOWE:
a. Każdy zespół teatralny może zaprezentować jedno przedstawienie.
b. Uczestnicy mogą przygotować scenariusz autorski lub scenariusz oparty na literaturze. Scenariusz może opowiadać o legendach krakowskich, o życiu na zamku królewskim, o postaciach związanych z dworem królewskim, o ceremoniach królewskich, a także o życiu codziennym w dawnym Krakowie.
c. Czas prezentacji wynosi do 30 minut.
d. Czas na montaż i demontaż scenografii wynosi ok. 10 minut.
e. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych są zobowiązane do przygotowania we własnym zakresie nagrań na płytach CD z dokładnym opisem.
 
9. Do dyspozycji grup teatralnych są 2 parawany obite płótnem lnianym o wymiarach 3 metry szerokości, 2 metry wysokości (do przyczepienia dekoracji) oraz odtwarzacz CD.

10. KRYTERIA OCENY:
 • Scenariusz, scenografia i reżyseria
 • Interpretacja utworu i kultura słowa
 • Dykcja
 • Kostiumy
 • Gra aktorska
 • Muzyka i ruch sceniczny
11. KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH
 • E-mail konkursu: konkursteatralny@wawel.org.pl
 • Magdalena Gacek, tel. 12 422 51 55 wew. 451, e-mail: mgacek@wawel.org.pl
DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania dyplomów oraz nagród dla laureatów.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust.1.
 4. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31–001 Kraków;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@wawel.org.pl
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c. publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
f. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 
6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność
d. z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
e. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
7. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wawel.org.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.