Lot ze Smokiem

Wykonaj latawiec z motywem Smoka Wawelskiego
Do udziału zapraszamy dzieci od 4 do 12 lat.

Regulamin konkursu Lot ze Smokiem

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Lot ze Smokiem” (dalej: Konkurs), prowadzonym przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP: 675-000-44-59, REGON: 000276009 (dalej: Organizator).
Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/ZamekKrolewskinaWawelu/.

Fundatorem nagród jest Organizator. Konkurs ten nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01.06.2020 r. (od godziny publikacji postu ogłaszającego Konkurs) do 15.06.2020 r. (do godziny 23:59).

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik) z zastrzeżeniem, że warunkiem udziału jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego (dalej: Opiekun) przesłana mailowo wraz ze zgłoszeniem konkursowym. 
 2. W konkursie może wziąć udział jedynie osoba, której Opiekun zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zaakceptował jego postanowienia.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego.
Brak spełnienia jakiegokolwiek z warunków określonych w części „Warunki uczestnictwa” stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu przyznania nagrody, prawo do dochodzenia od jej odstąpienia.

Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie polega na przygotowaniu własnego latawca z wykorzystaniem motywu Smoka Wawelskiego oraz przesłanie zdjęcia wykonanej pracy na adres mailowy: konkurs@wawel.org.pl
Organizator wybierze najlepsze jego zdaniem prace i nagrodzi 20 najlepszych zgłoszeń nagrodami książkowymi:
 • 10 sztuk „Jan Stańczyk z dworzan żartował” (Autor: Anna Chachulska),
 • 5 sztuk „Alchemiczna komnata” (Autor: Magdalena Skrabska),
 • 5 sztuk „Legenda o głowie wawelskiej” (Autor: Anna Chachulska),
oraz dodatkowymi nagrodami od firmy Mattel.

Książki będą przyznawane zwycięzcom w sposób losowy.
Organizator zastrzega sobie brak możliwości wymiany nagrody na inną jej formę gratyfikacji (zniżki, bilety itp.) lub jego równowartość w gotówce.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do 7 dni od daty zakończenia Konkursu w wiadomości na adres e-mail (ten sam, z którego została wysłana Praca Konkursowa). Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej od Organizatora informacji zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz preferowany sposób odbioru nagrody: Przesyłka Pocztowa (wówczas wymagane jest przesłanie adresu, na który wysłana ma być nagroda) lub osobisty odbiór na Zamku Królewskim na Wawelu w punkcie wskazanym przez Organizatora w wiadomości.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięskich prac. Prawidłowo wykonane Zadanie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika oraz jego Opiekuna postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna następujących oświadczeń i zobowiązań:
 • Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.
 • Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich
 • W przypadku gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika lub innych osób, Uczestnik oraz Opiekun udziela zgody na korzystanie z tego wizerunku oraz gwarantuje, że inne osoby udzieliły wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
Korzystanie przez Zamek Królewski na Wawelu z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na blogu edukacyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu www.waweledukacja.com

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
 • Niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook;
 • Niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 • Zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 • Naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 • Zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP: 675-000-44-59, REGON: 000276009. Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Opiekunów w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Opiekun zostanie poinformowany listem poleconym (o ile Opiekun nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 30 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@wawel.org.pl

Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora (https://wawel.krakow.pl/) w zakładce „Konkursy” oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na portalu Facebook (@ZamekKrolewskinaWawelu) Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.
Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.