konkurs | Instagram

Cykl towarzyszący wystawie „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921”
Od 17 maja do 31 października 2021 roku przyjmujemy prace, które przedstawiają reinterpretację wawelskich arrasów!

Potrzebne będą:
 • Kreatywność
 • Zdolności manualne
 • Konto w serwisie Instagram
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy samodzielnie wykonać i wysłać na adres mailowy: dis@wawelzamek.pl zdjęcie lub skan własnoręcznie wykonanej pracy (w formie kolażu, rysunku w dowolnej technice, zdjęcia, grafiki, etc.), która przedstawiać będzie własną interpretację wawelskich arrasów lub też motywu z nimi związanego.

W odstępach cotygodniowych będziemy publikować najbardziej kreatywne, oryginalne i atrakcyjne prace na oficjalnym koncie Zamku Królewskiego na Wawelu w serwisie Instagram.

REGULAMIN CYKLU „MÓJ WŁASNY ARRAS”

§ 1. Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem wydarzenia online: cyklu „Mój własny arras”(zwany dalej „Cyklem”) jest Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Udział w odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 3. Cykl rozpoczyna się w dniu 17 maja 2021r. od chwili opublikowania postu na profilu Instagram, a kończy się 31 października 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
§ 2. Uczestnicy i zasady Cyklu
 1. Udział w Cyklu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Cyklu może wziąć udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia publikacji Prac poprzez zgłoszenie udziału;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada konto w serwisie Instagram,
 3. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy samodzielnie wykonać i wysłać na adres mailowy: dis@wawelzamek.pl zdjęcie lub skan pracy, która przedstawiać będzie własną interpretację wawelskich arrasów lub też motywu z nimi związanego (dalej „Praca”).
 4. W przypadku wykonania zdjęcia, na którym znajduje się wizerunek innej osoby autor jest odpowiedzialny za dokonanie formalności związanych z uzyskaniem zgody na udostępnianie takich danych.
 5. Wykonanie Pracy polegać może w szczególności na: wykonaniu zdjęcia powtarzającego kompozycję czy motyw wybranego arrasu, rysunku w dowolnej technice, grafiki tradycyjnej lub komputerowej, kolażu.
 6. W ramach Cyklu Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Prac.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania wykonanych Prac, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Pracy słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
§ 3. Prawa do wykonanych Prac
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonana Praca nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, majątkowych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnikowi muszą przysługiwać do wykonanej Pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Prace nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
§ 4. Wyłonienie publikowanych Prac
 1. W odstępach cotygodniowych Organizator publikował będzie w serwisie Instagram wybrane Prace, które zostaną wcześniej najwyżej ocenione z punktu widzenia ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności.
 2. Z tytułu publikacji Pracy w serwisie Instagram Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania odstąpienia przez Organizatora od publikacji Pracy w serwisie Instagram. W tym celu Uczestnik powinien poinformować Organizatora o braku takiej zgody jednocześnie z przesłaniem mu Pracy.
§ 5. Prawa do publikacji Prac
 1. Organizator zapewnia iż Prace opublikowane będą się jedynie na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Instagram.
 2. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust 3 Organizator uzna, że uzyskał zgodę Uczestnika na opublikowanie przesłanej Pracy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania wybranej Pracy bez podawania przyczyn.
§ 6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Organizatora:iod@wawel.org.pl
 3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w ramach działalności marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Cyklu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Pełna klauzula odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj: https://wawel.krakow.pl/rodo.
§ 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.
 2. Cykl „Mój własny arras” nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004r., nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez Uczestnika wykonanej Pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Wszelkie spory dotyczące organizacji i uczestnictwa w Cyklu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
 5. Niniejsze wydarzenie nie jest w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane ani popierane przez serwis Instagram ani z nim bezpośrednio związane.
 6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Cyklu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem wydarzenia.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.