Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Badania proweniencji zbiorów i strat wojennych Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

infografika
Termin realizacji zadania: 01.05.2024 – 31.12.2024 r.
Projekt „Badania proweniencji zbiorów i strat wojennych Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki” realizowane są w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
 
Projekt „Badania proweniencji zbiorów i strat wojennych Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki” jest kontynuacją badań realizowanych w ramach projektu „straty wojenne Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle krajowych i zagranicznych źródeł archiwalnych” w latach 2021-2022. W ramach niego zrealizowano szereg kwerend krajowych i zagranicznych, opracowano i zdigitalizowano część materiałów archiwalnych poświęconych dziejom kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Opracowano wówczas wymagającą dalszej weryfikacji listę 900 obiektów stanowiących potencjalne straty wojenne Zamku. Kontynuacja badań strat wojennych Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach kolejnej części projektu ma na celu uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy i źródeł na temat wawelskich strat wojennych, historii Zamku i kolekcji, szczególnie w okresie II wojny światowej. Pozyskane w pierwszej edycji materiały ukazują potrzebę dalszego poszerzania wiedzy na temat okresu przedwojennego i II wojny światowej celem rozpoznania historii obiektów znajdujących się w kolekcji i tych utraconych. Projekt realizowany w ramach różnych działań, planowany na 2024 rok, ma na celu przeprowadzenie kolejnych kwerend archiwalnych w instytucjach krajowych i zagranicznych oraz kwerend w zbiorach innych muzeów, co pozwoli na kontynuację badań kolekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów obiektów znajdujących się na Zamku Królewskim na Wawelu w okresie, gdy pełnił on rolę siedziby Generalnego Gubernatora w latach 1940-1945.

Szczególne znaczenie będzie miała próba stworzenia jak najbardziej kompletnej bazy obiektów z oznaczeniami „BURG” przygotowanej na podstawie własnych zbiorów oraz zaplanowanych kwerend w zbiorach w 6 muzeach mających na celu zweryfikowanie i poszerzanie wiedzy na temat wyposażenia siedziby Hansa Franka, Generalnego Gubernatora. Prowadzone analizy i kwerendy posłużą także do opracowania częściowej bazy obiektów znajdujących się w tzw. Składnicy Wawelskiej powstałej na Zamku Królewskim na Wawelu tuż po wojnie, ukazujących również dzieje obiektów sztuki w tym czasie i ich przemieszczenia. Dzięki kwerendom oraz digitalizacji materiałów ze zbiorów własnych i zewnętrznych będzie możliwe zgromadzenie i uporządkowanie źródeł archiwalnych i materiałów wizualnych z rozproszonych zbiorów. Opracowanie pozyskanego materiału pozwoli na krytyczne analizę materiałów archiwalnych i poszerzenie wiedzy o historii zbiorów wawelskich. Prowadzone analizy pozwolą na weryfikację oraz uzupełnienie danych w Bazie Strat Wojennych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

wartość dofinansowania: 118 400 zł
całkowita wartość zadania: 150 400 zł
data podpisania umowy: 6 maja 2024 r.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego