Zamek nieczynny do 27 grudnia 2020

Konkurs historyczny "Tydzień Patriotyczny"

dla rodzin

infografika konkursu
Konkurs – historia i dzieje Wawelu na Facebooku Zamku Królewskiego na Wawelu
Jeśli dzieje Wawelu nie są Ci obce, a przestrzeń Wzgórza dobrze znana, zapraszamy do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w konkursie historycznym dotyczącym Wzgórza i Zamku Królewskiego na Wawelu.

Pytania konkursowe będą pojawiać się codziennie, od 9 do 13 listopada, na profilu facebokowym Zamku Królewskiego na Wawelu, by wziąć udział w konkursie należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie w komentarzu pod konkursowym postem. W Konkursie liczy się szybkość odpowiedzi, nagradzana będzie pierwsza prawidłowa odpowiedź – kto pierwszy ten lepszy.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody - m.in. komiks o dziejach Zamku i Wzgórza Wawelskiego.

UWAGA: Nagrodę w postaci komiksu przekażemy w grudniu, podczas premiery wydawnictwa.

Pamiętacie, w momencie zgłoszenia do konkursu, które jest równoznaczne ze skomentowaniem konkursowego posta, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść regulaminu, do którego odsyłamy poniżej.

Zachęcamy do wspólnej zabawy!

Konkurs zorganizowany w ramach "Tygodnia patriotycznego"
Patronat TAURON.

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin konkursu Tydzień Patriotyczny”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Tydzień Patriotyczny” na portalu internetowym Facebook (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem konkursu jest: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook przy wykorzystaniu profilu Zamku Królewskiego na Wawelu: https://www.facebook.com/ZamekKrolewskinaWawelu
5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 9 listopada 2020 roku do 13 listopada 2020 roku, każdego dnia od chwili opublikowania postu konkursowego o godz. 16:00 do momentu uzyskania ostatniej prawidłowej odpowiedzi.
7. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki, a to:
a) pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiadające aktywne konto na portalu Facebook,
c) przestrzegające regulamin portalu Facebook, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/help/facebook/
2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione na Zamku Królewskim na Wawelu.

§3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe umieszczone na Facebooku Zamku Królewskiego na Wawelu. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod konkursowym postem. W Konkursie liczy się szybkość odpowiedzi, nagradzana będzie pierwsza prawidłowa odpowiedź.
2. Tylko zgłoszenia opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §3 pkt. 1 będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zdobywcami nagród będą uczestnicy prawidłowo odpowiadający na pytanie konkursowe jako pierwsi poprzez komentarz umieszczony pod postem. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje
Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator – kontakt: uwolak@wawel.org.pl
3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook nie dalej niż wciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu poprzez serwis Facebook.
4. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator.
5. Na podstawie niniejszego Regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności z tytułu organizacji konkursu, co potwierdza z chwilą zgłoszenia do Konkursu.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§5 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest komiks o dziejach Zamku i Wzgórza Wawelskiego oraz gadżety Zamku Królewskiego na Wawelu.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z powodu błędnie podanych danych osobowych, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
2. Komunikacja z Organizatorem odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres: iod@wawel.org.pl
3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
5. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a nie podanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

§7 Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora: z dopiskiem "Reklamacja”, w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§8 Postanowienia końcowe
1. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Regulamin