Sztuka Wschodu nieczynna do odwołania.

#WawelProstaRzecz

znak słowno-graficzny, ilustrujący konkurs; na ławce okrytej poduszkami w kratę siedzą dwie osoby, na kolanach każdej z nich jest otwarta książka, trzecia osoba wpółleży; tło grafiki żółte, w centrum tła różowo-biały okrąg
konkurs instagramowy

Regulamin konkursu instagramowego #WawelProstaRzecz

Zamek Królewski na Wawelu

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie #WawelProstaRzecz (dalej: Konkurs), prowadzonym przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP: 675-000-44-59, REGON: 000276009 (dalej: Zamek Królewski na Wawelu). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/wawelcastle/. Organizatorem Konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu (dalej: Organizator) Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 16.04.2020 r. (od godziny publikacji posta ogłaszającego Konkurs) do 15.05.2020 r. (do godziny 23:59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

II. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2. Jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie;
3. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem;
4. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;
5. Wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia jakiegokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt 1-5 stanowi podstawę
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu przyznania nagrody, prawo do dochodzenia od jej odstąpienia.

III. Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram samodzielnie wykonanego filmu, w którym Uczestnik przedstawia dowolny przedmiot i wcielając się w rolę muzealnego kustosza opowiada o jego historii, pochodzeniu i innych wybranych zagadnieniach z nim związanych. Wideo musi zostać opisane hashtagiem #WawelProstaRzecz i oznaczone @wawelcastle. Do filmu może zostać załączony komentarz w formie opisu. Organizator wybierze najlepsze jego zdaniem nagranie i nagrodzi autora wybranego filmu nagrodą w postaci zaproszenia na nocleg w pokojach gościnnych Zamku Królewskiego na Wawelu dla dwóch osób (Autora zwycięskiego nagrania oraz wybranej przez niego osoby towarzyszącej), na jedną noc.

Organizator zastrzega sobie brak możliwości wymiany nagrody na inną jej formę gratyfikacji (zniżki, bilety itp.) lub jego równowartość w gotówce.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do 7 dni od daty zakończenia Konkursu w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej od Organizatora prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz dodatkowe dane kontaktowe (telefon oraz adres mailowy) potrzebne do ustalenia terminu oraz warunków realizacji Nagrody.

Nagroda zostanie zrealizowana do końca roku 2020. Termin realizacji Nagrody w formie noclegu w pokojach gościnnych Zamku Królewskiego na Wawelu dla dwóch osób zostanie ustalony wspólnie przez Organizatora oraz zwycięzcę Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru filmu. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela umownego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

  • Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.
  • Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
  • W przypadku gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika lub innych osób, Uczestnik udziela zgody na korzystanie ze swojego wizerunku oraz gwarantuje, że inne osoby udzieliły Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
Korzystanie przez Zamek Królewski na Wawelu z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na profilu Zamku Królewskiego na Wawelu w aplikacji Instagram.

Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy Zamku Królewskiego na Wawelu w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Zamkowi Królewskiemu na Wawelu niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Zamek Królewski na Wawelu ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Zamku Królewskiego na Wawelu swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Zamek Królewski na Wawelu może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
  1. Niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram;
  2. Niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;
  3. Zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
  4. Naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
  5. Zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP: 675-000-44-59, REGON: 000276009. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

V. Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 30 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: pr@wawel.org.pl

VI. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora (https://wawel.krakow.pl/) w zakładce „Konkursy” oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na portalach Facebook (@ZamekKrolewskinaWawelu) oraz Instagram (@wawelcastle) Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Regulamin konkursu do pobrania