Gazeta okolicznościowa z pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie - konkurs literacki

dla klas V–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych
"Gazeta okolicznościowa z pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie w czerwcu 1787 roku"

Stanisław August Poniatowski 16 czerwca 1787 roku przybywa do Krakowa. Zamek Królewski na Wawelu na dwa tygodnie staje się siedzibą polskiego władcy. Król udziela audiencji, uczestniczy w przyjęciach oraz odwiedza wiele pałaców i kościołów. Szczególnego znaczenia nabiera jego wizyta w kościele Świętego Michała Archanioła na Skałce. Zgodnie z wielowiekową tradycją do tej świątyni pielgrzymowali polscy monarchowie przed uroczystościami koronacyjnymi.
Odstąpiono od tego zwyczaju w roku 1764, koronując Stanisława Augusta w Warszawie. Po latach, udając się w pielgrzymce z wawelskiej katedry na Skałkę, do miejsca męczeńskiej śmierci Świętego Stanisława biskupa, król symbolicznie dopełnia ceremoniału, a miastu przywraca jego dawną rangę. 

Wyobraźcie sobie, że udzielono Wam pełnomocnictwa i możecie współuczestniczyć w wizycie króla, relacjonując jej przebieg. Waszym zadaniem będzie wydanie gazety okolicznościowej. Nadajcie jej ciekawy tytuł i językiem współczesnego dziennikarstwa opiszcie wizytę monarchy w Krakowie oraz towarzyszące jej wydarzenia ze świata 1787 roku. Nie zapomnijcie o obyczajowych i kulturowych ciekawostkach czasów stanisławowskich, a także o oryginalnych reklamach.

Przewodnicząca Jury
Beata Ostrowiecka, autorka powieści dla dzieci i młodzieży. W 1995 roku zadebiutowała powieścią „Niezwykłe wakacje” wyróżnioną m.in. przez Polską Sekcję IBBW. Kolejna powieść – „Świat do góry nogami” – została wpisana w 2004 roku na Honorową Listę Andersena. Niektóre z jej książek zostały przetłumaczone na języki obce oraz w systemie Brailla.
Współpracuje z „Świerszczykiem” oraz wydawnictwem Literatura. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia IBBY.

Polecana literatura:
  • Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, "Stulecie upadku" [w:] Dzieje Krakowa, t.2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1994
  • Ryszard Skowron "Wawel . Kronika dziejów", t.1: Od pradziejów do roku 1918, Kraków 2001 

UWAGA- termin nadsyłania prac przedłużony do 18 listopada br.
Gala konkursu odbędzie się godz 10.00 w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym.

Regulamin Konkursu "Gazeta okolicznościowa z pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie w czerwcu 1787 roku"

I. Organizatorzy Konkursu:
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 31–001 Kraków, Wawel 5 (zarejestrowany w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 i w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98) ogłasza konkurs na gazetę okolicznościową z pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie w czerwcu 1787 roku.
Partnerem jest Biblioteka Kraków, 31–154 Kraków, Plac Jana Nowaka–Jeziorańskiego 3 (wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 34).

Cele Konkursu:
1. Poszerzenie wiedzy o historii Wzgórza Wawelskiego i Krakowa w II połowie XVIII wieku.
2. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania zdolności i umiejętności literacko-publicysty-cznych.
3. Zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Kraków w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych.

II. Czas trwania konkursu: 2 września 2019 r. – 19 grudnia 2019 r.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Formularz Zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic lub Opiekun Prawny. Wyraża on także zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich regionu Małopolskiego.

IV. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:
1. Kategoria I – uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych.
2. Kategoria II – uczniowie szkół średnich.

V. Termin i miejsce nadsyłania plakatów.
1. Gazetę w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie PDF należy nadsyłać do 10 listopada 2019 r. pod adres: Zamek Królewski na Wawelu, 31–001 Kraków, Wawel 5 lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Zamku Królewskiego na Wawelu, budynek nr 8 na Wzgórzu Wawelskim – w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30.
Na kopercie należy umieścić napis „KONKURS – GAZETA”.
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 jest ostateczny, liczy się data stempla pocztowego.
3. Koszty przesyłki ponoszą Autorzy gazety.
4. Informacje na temat Konkursu są udzielane przez:
  • Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu, tel. 12 422 51 55 wew. 443, w godzinach 9.00–10.00 i 14.00–15.00.
  • Pracownicy Działu Metodycznego Biblioteki Kraków, tel. 12 618 91 26, w godz. 8.00–15.00.
VI. Warunki:
1. Treść i szatę graficzną gazety opracowuje zespół redakcyjny złożony maksymalnie z 3 osób.
2. Egzemplarz gazety ma spełniać następujące kryteria:
a. wielkość: 4 strony formatu A4; zawartość stron w układzie maksymalnie 3 łamów kolumny,
b. technika: druk komputerowy, zastosowanie kolorów dowolne.
3. Treść gazety mają wypełniać wybrane wydarzenia z dwutygodniowego pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie w 1787 roku, opisane językiem współczesnego dziennikarstwa.
4. Gazeta powinna zawierać
a. wydarzenia dnia/dni w formie informacji (news) z komentarzem,
b. wydarzenia w Europie i na świecie 1787 roku,
c. wywiad prasowy,
d. reklama,
e. moda, kulinaria,
f. pięć fotografii o maksymalnej wielkości 10x15 cm,
g. w gazecie mogą znaleźć się inne formy wypowiedzi publicystycznej: felieton, recenzja, reportaż.

VII. Zasady przyznawania nagród.
1. Jury pod przewodnictwem Beaty Ostrowickiej – autorki powieści dla dzieci i młodzieży przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
2. Jury konkursu ocenia:
a. zgodność z kryteriami Regulaminu,
b. zachowanie realiów historycznych i obyczajowych epoki stanisławowskiej,
c. poprawność stylistyczną i językową,
d. poziom edytorski,
e. inwencję twórczą zarówno treści merytorycznej gazety, jak i oprawy graficznej.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych – Organizatora i Partnera – w dniu 7 grudnia 2019 r.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie i pisemnie (e–mail).
5. Wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 10.00, w Centrum Wystawowo- Konferencyjnym na Wzgórzu Wawelskim.
6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: Organizatora i Partnera.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom.
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII. Prawa Autorów:
1. Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów.
2. Autorzy potwierdzają, że gazeta zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3. Autorzy gazety ponoszą całkowitą odpowiedzialność wobec Organizatora, Partnera i osób trzecich w przypadku, gdyby gazeta zgłoszona na Konkurs naruszała prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe uczestników konkursu na „Gazetę okolicznościową z pobytu króla Stanisława Augusta w Krakowie w 1787 roku” podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 . 1000 z dnia 24.05 2018).
2. Administratorem danych osobowych są: Zamek Królewski na Wawelu, 31–001 Kraków, Wawel 5.
3. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu wyłonienia i nagrodzenia Zwycięzców, oraz ogłoszenia wyników. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowa-ne na stronie internetowej Organizatora i Partnera oraz na profilach mediów społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami