Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Konserwacja papieru

Zakończono konserwację obiektów na podłożu papierowym.
Konserwacja zachowawcza objęła 44 rysunki architektoniczne oraz 322 projeky cegiełek wawelskich na papierze; konserwacja pełna - 6 rysunków węglem.

Konserwację prowadziła firma: AMC ”SZTUKA” Aleksandra Ciesielczyk.

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej ukazującej stan zachowania obiektów przed rozpoczęciem prac konserwatorskich przystąpiono do pracy. Była ona bardzo żmudna i pracochłonna, raz ze względu na formaty niektórych rysunków, a dwa ze względu na stopień zabrudzenia i zagniecenia poszczególnych archiwaliów.

Komisja Konserwatorska pod przewodnictwem wicedyrektora Zamku ds. muzealnych Jerzego Petrusa oraz mgr Ewy Pietrzak, konserwatora papieru w Zamku Królewskim na Wawelu, po zapoznaniu się z przebiegiem prac stwierdziła, że przeprowadzone prace konserwatorskie obejmujące całość zadania wykonane zostały zgodnie z uzgodnionym programem konserwatorskim i zasadami konserwatorskimi. Wyrażono duże uznanie dla kunsztu konserwatorskiego osób pracujących przy tym projekcie, szczególnie w odniesieniu do prac przy papierowych projektach cegiełek wawelskich.

Zadanie realizowane było w ramach przygotowań do wystawy „Wawel Odzyskany”
Projekt „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Zamek Królewski na Wawelu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”.
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem strategicznym Projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowej zabudowy wzgórza wawelskiego w Krakowie oraz posiadanych zbiorów na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa.
Celem ogólnym Projektu jest remont zabytkowej infrastruktury wzgórza wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów oraz dostosowanie przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Podstrona Projektu

www.mapadotacji.gov.pl