Wawel w XVI wieku – XVI wiek na Wawelu | dzień 1.

Konferencje
infografika wydarzenia
konferencja naukowa
Serdecznie zapraszamy na obrady drugiej – po zeszłorocznych obradach poświęconych XVIII stuleciu na Wawelu – konferencji naukowej z cyklu Sympozja wawelskie, której celem będzie ukazanie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z XVI-wieczną rezydencją królewską oraz katedrą krakowską. W trakcie konferencji poruszone zostaną aspekty związane nie tylko z renesansową przebudową zamku królewskiego, ale również z osobistościami powiązanymi z dworem królewskim, patronatem artystycznym – nie tylko w kręgu dworskim, ale również kapituły krakowskiej a także ceremonii i obyczajów, które zaobserwować można było na XVI-wiecznym wzgórzu wawelskim. Osobną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami pochodzącymi z XVI stulecia w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu oraz ich konserwacją.

23–25 listopada 2023
Centrum Wystawowo-Konferencyjne
wstęp wolny
pełny program konferencji

23 XI, czwartek

8:30 Dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Słowo wstępne
8:35 Dr hab. Marek Janicki – wykład wprowadzający Wawel XVI w. w badaniach ostatniego ćwierćwiecza – próba bilansu
9:35 
Prof. dr hab. Marcin Fabiański Renesansowy Wawel z perspektywy twórców i odbiorców. Trzy uwagi (20 min.)
Dr hab. Albert Boesten-Stengel Umierający król. Aspekty sztuki antycznej na posągu Zygmunta Starego w kaplicy Zygmuntowskiej (20 min.)
Dr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz „Tectum rotundum de novo formatum”. Forma, wzorce i wymowa ideowa szesnastowiecznego hełmu Wieży Zygmuntowskiej (20 min.)

10:35 Dyskusja (15 min.)
10:50 Przerwa kawowa (15 min.)

11:05
Jerzy Serafin Z badań nad późnogotyckimi nadprożami portalowymi „typu wawelskiego” (20 min.)
Prof. dr hab. Tomasz Torbus Nowe badania nad XVI-wiecznymi architektami na Wawelu (20 min.)
Dr Tomasz Ratajczak Mistrz Benedykt i Włosi. Problematyka warsztatowa i stylistyczna XVI-wiecznej przebudowy rezydencji królewskiej na Wawelu (20 min.)
Dr hab. Tadeusz Bernatowicz Vincenzo Scamozzi a wazowska modernizacja Zamku na Wawelu (20 min.)

12:25 Dyskusja (15 min.)
12:40 Przerwa kawowa (15 min.)

12:55
Dr hab. Bogusław Krasnowolski Mecenat artystyczny wawelskiej kapituły katedralnej w XVI wieku (20 min.)
Dr hab. Piotr Gryglewski Wspólnota indywidualności. Patronat artystyczny kanoników krakowskich w XVI w. (20 min.)
Dr Ewelina Zych Stanisława Borka legaty testamentowe dla katedry krakowskiej (20 min.)

13:55 Dyskusja (15 min.)
14:10 Przerwa obiadowa (1h 20 min.)

15:30
Katarzyna Danilewicz Tradycja sprawowania obrzędu Mandatum w katedrze wawelskiej w XVI wieku (20 min.)
Dr Renata Sulewska Funeralia biskupów krakowskich w I połowie XVI wieku (20 min.)
Dr Robert Tomczak Koronacje na Wawelu w świetle szesnastowiecznych awiz z Archiwum Państwowego w Trzeboniu (20 min.)

16:30 Dyskusja (15 min.)
16.45 Przerwa kawowa (15 min.)

17:00
Dr Ewelina Drzewiecka Kodeks 229 (Biblioteka Kapitulna na Wawelu) i jego miejsce wśród zgromadzonych w Polsce rękopiśmiennych kolekcji listów Piusa II z okresu świeckiego i kardynalnego (20 min.)
Agnieszka Perzanowska Szesnastowieczne drzwi z herbem Junosza(20 min.)
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski Krzysztof Borek i Jerzy Sworcz, słudzy królewscy w świetle inwentarzy ich mienia z 1573 r. (20 min.)

18:00 Dyskusja (15 min.)

cd. konferencji w piątek, 24 XI

Sympozja wawelskie

Cykl interdyscyplinarnych konferencji naukowych, których celem jest nakreślenie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z rezydencją królewską, katedrą krakowską oraz samym wzgórzem wawelskim. Osobną, lecz równie ważną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadzące do jeszcze lepszego rozpoznania różnorodnych zbiorów muzealnych oraz ich konserwacją. Interdyscyplinarne i wieloaspektowe obrady umożliwiają prezentację wyników badań naukowych, a także stanowią punkt wyjścia do podejmowania nowych inicjatyw badawczych, przybliżając znane i mniej znane aspekty związane ze wzgórzem wawelskim, które od XIX wieku interesuje badaczy wielu dziedzin. 
Poszczególne konferencje – organizowane często w nawiązaniu do realizowanych przez Zamek Królewski na Wawelu wystaw – stanowią forum wymiany myśli historyków, historyków sztuki, archeologów, muzykologów, literaturoznawców i kulturoznawców. Wśród prelegentów obecni są zarówno wybitni specjaliści związani z najważniejszymi polskimi ośrodkami badawczymi, a także badacze zagraniczni, którzy w swych naukowych rozważaniach poruszają aspekty związane z Zamkiem Królewskim, jego historią i zbiorami obecnie się w nim znajdującymi. Wynikiem obrad są wydawane corocznie materiały pokonferencyjne.
Konferencje mają charakter otwarty a uczestnictwo w nich jest bezpłatne.
 
Dotychczas odbyły się:

Wydarzenia powiązane