Wstępy bezpłatne i ulgowe

Bilety ulgowe i bezpłatne przysługują po okazaniu w kasie stosownych dokumentów.

BILETY BEZPŁATNE

Zwolnienie z opłaty za wstęp na wystawy Zamku Królewskiego na Wawelu przysługuje:


 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 5. członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki;
 6. członkom Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa;
 7. pracownikom naukowym wraz ze studentami w celu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych zgodnie z zawartymi porozumieniami;
 8. dzieciom do lat 7;
 9. opiekunom grup szkolnych (1 osoba /10 uczniów);
 10. osobom niepełnosprawnym wraz z rodzicami lub opiekunami faktycznymi posiadającymi Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem;
 11. weteranom i weteranom poszkodowanym;
 12. dziennikarzom;
 13. przewodnikom posiadającym upoważnienie Dyrektora ZKnW do oprowadzania grup turystycznych po wystawach i trasach plenerowych Zamku;
 14. innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora ZKnW.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp są:


 1. legitymacja poświadczająca nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. legitymacja Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
 4. Karta Polaka;
 5. legitymacja członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki;
 6. legitymacja członka Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa;
 7. dokument potwierdzający wiek;
 8. Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem;
 9. legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;
 10. legitymacja dziennikarska;
 11. upoważnienie Dyrektora ZKnW do oprowadzania po wystawach i trasach plenerowych Zamku.

BILETY ULGOWE

Ulga w opłacie za wstęp na wystawy Zamku Królewskiego na Wawelu przysługuje:


 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
  a. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  b. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  c. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  d. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
  - szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  - sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  - szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
 10. członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA);
 11. kombatantom;
 12. osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
 13. pilotom wycieczek zwiedzających wystawy ZKnW;
 14. posiadaczom Karty Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, Karty Krakowskiej.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp są:


 1. legitymacja szkolna;
 2. legitymacja słuchacza, studencka, doktoranta, karta ISIC (International Student Identity Card), Karta Euro 26;
 3. legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 4. legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 5. legitymacja emeryta – rencisty;
 6. legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 7. legitymacja służbowa przysługująca nauczycielom:
  - szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  - szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, tytułu honorowego „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 9. legitymacja Membership Card AICA;
 10. zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 11. dokument potwierdzający wiek;
 12. inny dokument potwierdzający uprawnienie:
  a. uczniów szkół, studentów oraz doktorantów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  b. osób powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów, rencistów socjalnych, a także osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  c. nauczycieli szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  d. nauczycieli szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
 13. Karta Dużej Rodziny, Krakowska Karta Rodzinna 3+,Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, Karta Krakowska.