Okupanci, patrioci i losy wawelskich skarbów | gra terenowa

Cykl: Gra terenowa

Na tropie wojennych losów dzieł sztuki.
Gra przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi i osób indywidualnych. Dzięki różnorodnym zadaniom jej uczestnicy zapoznają się z wydarzeniami i postaciami polskich patriotów i niemieckich okupantów związanymi z Wawelem i Krakowem w czasach II wojny światowej. Spróbujemy odtworzyć wojenne losy wybranych wawelskich dzieł sztuki, w tym najcenniejszej dla zamku kolekcji arrasów z fundacji króla Zygmunta Augusta.

Miejsce: wystawy: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie; Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921, Skarbiec Koronny i Zbrojownia, budynek nr 5; dziedziniec zewnętrzny, miasto.


Współorganizatorem gry jest Muzeum Armii Krajowej im gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

UWAGA – uczestnicy, którzy wykupią bilet uczestnictwa w Grze, przed przystąpieniem do Gry przedstawiają Współorganizatorom formularz zgłoszeniowy – plik znajduje się pod tekstem Regulaminu.

Koncepcja i nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Bożena Litewka (Zamek Królewski na Wawelu); Katarzyna Mazur, Mateusz Gawlik (Muzeum Armii Krajowej)
Prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ

Proszę zapoznać się z regulaminem.
Pliki do pobrania: formularz zgłoszenia, regulamin.

Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Współorganizatorami gry terenowej (zwanej dalej „Grą”) są:
  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31- 001 Kraków (dalej zwany „Zamkiem”)
  oraz Muzeum Armii Krajowej im. Gen Emila Fieldorfa „ Nila” w Krakowie, 31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12. (dalej zwane „Muzeum”)
 2. Gra przeprowadzona zostanie w dniu 12 czerwca 2021 roku.
 3. Celem Gry jest zapoznanie uczestników z losami wawelskich dzieł sztuki podczas II wojny światowej oraz powstaniem struktur Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym Krakowie.
 4. W Grze mogą wziąć udział grupy liczące maksymalnie 5 osób (w wieku od 8 lat) oraz indywidualni uczestnicy.
 5. W Grze mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością ruchu. Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym organizatora na minimum 3 dni przed planowaną grą na adres Robert.Adamczak@wawelzamek.pl
 6. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest wykupienie biletu na określoną godzinę, w cenie 15 zł od uczestnika.
 7. Bilety zostaną udostępnione do sprzedaży od 1 czerwca 2021, od godziny 15:00 wyłącznie w systemie sprzedaży online dostępnym na stronie internetowej Zamku.
 8. W grupie złożonej z uczestników do lat 12 wymagany jest udział co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna, który podczas Gry czuwać będzie nad ich bezpieczeństwem.
 9. Odpowiedzialność Współorganizatorów za bezpieczeństwo uczestników dotyczy wyłącznie działań związanych z udziałem w określonych zadaniach przygotowanych i prowadzonych przez obsługę Gry.
 10. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. Każdy ze Współorganizatorów ma prawo wykluczyć uczestnika, który narusza zasady Gry, porządek publiczny lub inne dobra podlegające ochronie.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Grze.
 12. Uczestnicy udzielają Współorganizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas wydarzenia edukacyjnego zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Współorganizatorów w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o wydarzeniu wynika z zadań statutowych Współorganizatorów zgodnie z Art. 6.pkt 1 c) RODO.
 13. Administratorem danych osobowych uczestników są Zamek oraz Muzeum.
 14. Akceptując niniejszy regulamin uczestnik potwierdza zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi odnośnie przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronach Organizatorów:
  Zamek Królewski na Wawelu: https://wawel.krakow.pl/rodo
  Muzeum Armii Krajowej: https://muzeum-ak.pl/ochrona-danych/
 15. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Gry, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Współorganizatorów Gry.
 16. Uczestnicy, którzy wykupili bilet uczestnictwa w Grze, przed przystąpieniem do Gry przedstawiają Współorganizatorom formularz zgłoszeniowy (za niepełnoletnich Uczestników wyżej wskazany dokument podpisują przedstawiciele prawni).
 17. Podpisanie wyżej wskazanego dokumentu oznacza zgodę na:
  a) udział w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  b) przetwarzanie przez Współorganizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry,
  c) opublikowanie wizerunku przez Współorganizatorów na stronach internetowych muzeum oraz w innych mediach społecznościowych.