20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego - POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

DZZP-282-2/21

tryb podstawowy

załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr 10 do SWZ- Wykaz dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót. załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu - art. 125 ust. 1 Pzp załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy załącznik nr 4 do SWZ - Pełnomocnictwo – wzór załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków załącznik nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty